Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Innleie i byggebransjen i Trondheim

Resultater fra en kartlegging høsten 2023

  • Fafo-rapport 2024:10
  • Fafo-rapport 2024:10
Tema for denne rapporten er innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim. Datagrunnlaget er en kartlegging på byggeplassene som ble gjennomført av fem fagforeninger i november 2023. Undersøkelsen viser at om lag 13 prosent av arbeidstakerne var innleid, og at 7 prosent kom fra et bemanningsforetak. De øvrige er innleid fra en annen produksjonsbedrift. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2018. Fra 2018 til 2023 har andelen innleie fra bemanningsforetak gått ned fra 13 til 7 prosent, og et flertall av de som leier inn arbeidstakere har avtale om innleien.

I november 2023 ble det gjennomført en kartlegging av bruken av innleid arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim. Kartleggingen er foretatt av representanter fra fem fagfo-reninger fra Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Trondheim. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i november 2018, noe som gjør at man kan sammenligne bru-ken av arbeidsinnleie i byggebransjen på de to tidspunktene. Begge kartleggingene dekker både små og store byggeplasser og omfatter om lag 85 prosent av byggeplas-sene i Trondheim. Kartleggingen for 2023 omfatter innleie innen ti faggrupper: betongarbeid, blikk- og ventilasjonsarbeid, elektroarbeid, glass- og fasadearbeid grunn/rigg/rivearbeid, malerarbeid, murerarbeid, rørarbeid, takarbeid og tømrerarbeid. Dataene er sammenfattet og analysert av Fafo.

Kartleggingen viser at om lag 13 prosent av arbeidstakerne på byggeplasser i Trondheim per november 2023 var innleide. Av knappe 1950 arbeidstakere i de faggruppene undersøkelsen omfatter, var 253 innleide. Av disse var 7 prosent leid inn fra et beman-ningsforetak, mens 6 prosent var leid inn fra en produksjonsbedrift. Dette er en klar nedgang fra 2018, da andelen innleide var lag 20 prosent i de tilsvarende faggruppene. Nedgangen er størst når det gjelder innleie fra bemanningsforetak. Andel innleide fra bemanningsforetak har gått ned fra 13 prosent i 2018 til 7 prosent i 2023. Innleie fra produksjonsbedrift utgjør 6 prosent av arbeidstakerne begge år.

I 2023 var innleie mest vanlig innen blikk- og ventilasjonsarbeid (23 prosent), fulgt av tømrerarbeid (13 prosent) og betongarbeid (11 prosent). Innleieandelen var 7 prosent for elektroarbeid, 6 prosent for rørarbeid og 4 prosent for malerarbeid og murarbeid. Ser vi kun på innleie fra bemanningsforetak, er andelen høyest for tømrerarbeid. Her kom 9 prosent av arbeiderne fra et bemanningsforetak i 2023. Innleie fra bemanningsforetak er minst vanlig innen elektroarbeid og rørarbeid. Sammenlignet med 2018, er ned-gangen i innleie fra bemanningsforetak betydelig for flere faggrupper, og særlig markant for betongarbeid. Det er også en klar nedgang innen blikk- og ventilasjonsarbeid, men her er tallene for 2018 mer usikre.

Det er flest innleide på de største byggeplassene, det vil si byggeplasser med mer enn 50 arbeidere til stede. På de aller minste byggeplassene – med under 5 arbeidere – er det sjelden innleide. Av de 179 byggeplassene som ble besøkt i 2023, ble det registrert innleide arbeidstakere på 39 arbeidsplasser (22 prosent). I 2018 var det 48 byggeplasser med én eller flere innleide arbeidstakere.

I 2023 krever innleie fra bemanningsforetak – med unntak av vikariater – skriftlig avtale med tillitsvalgt fra et fagforbund med innstillingsrett (10 000 medlemmer). Det er svært få tilfeller der det oppgis at den innleide er vikar for fraværende. I all hovedsak vil der-med innleie fra bemanningsforetak kreve avtale.

Kartleggingen viser at innleie brukes både av bedrifter med tariffavtale og bedrifter uten tariffavtale. Tariffbedrifter står for 73 prosent av innleien i alt og for 78 prosent av innleie fra bemanningsforetak, målt ved antall personer. I 2018 sto bedrifter uten tariffavtale for mer enn halvparten av all innleie. Kartleggingen viser at det er blitt vanligere at innleiebedriften har avtale med tillitsvalgt om innleien. Det er likevel fortsatt en god del tilfeller der det krysses av for at avtale ikke er inngått eller der man mangler informasjon om dette. Selv om det kan finnes avtaler som ikke er fanget opp av kartleggingen, tyder kartleggingen på at det fortsatt er rom for å bedre rutinene omkring innleie av arbeids-kraft fra bemanningsforetak. Det er blitt noe vanligere at tillitsvalgte kontrollerer hvilke lønn- og arbeidsbetingelser de innleide har, og det er også vanligere at tillitsvalgte presenteres for de innleide. Det er likevel vanligere at dette ikke skjer, enn at det skjer.

Det er få fagarbeidere blant innleide fra bemanningsfortak, mens de som leies inn fra produksjonsbedrifter oftere er fagarbeidere. Det er få lærlinger blant de innleide, selv om det er noen lærlinger blant de som er leid inn fra en produksjonsbedrift.

Byggebransjen sto i november 2023 ovenfor en annen konjunktursituasjon enn i november 2018. Lavere aktivitet har sannsynligvis bidratt til nedgangen i innleie. Kartleggingen i 2023 kan imidlertid ikke si noe om hvor mye av nedgangen i innleie som kan forklares av at bransjen har tilpasset seg nye regler og hvor mye som skyldes endringer i konjunkturene.

  • Publisert: 12. mars 2024
  • Ordrenr. 20877

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Flere fagforeninger innen bygg i Trondheim