Skip to main content
  • Elias Nosrati

Inntektsnivå og inntektsutvikling blant pensjonister og eldre

  • Fafo-notat 2024:06
  • Fafo-notat 2024:06

I dette notatet er formålet å beskrive inntektsnivået og inntektsutviklingen blant pensjonister og eldre over tid. Notatet tar utgangspunkt i tre sentrale problemstillinger: Hvordan står det til med økonomien til pensjonister og eldre sammenlignet med resten av befolkningen? Hvilke ulikheter i inntektsnivå og kjøpekraftsutvikling finnes det blant pensjonister og eldre? Og hvordan påvirkes økonomiske forhold blant pensjonister og eldre av pensjonssystemets nåværende innretning?

I første del gis det en overordnet beskrivelse av pensjonssystemets grunnprinsipper og struktur.  Grunnprinsippene inkluderer grunnsikring og standardsikring, og i tillegg sosial og økonomisk bærekraft. Strukturen omfatter tredelingen mellom folketrygden, arbeidsmarkedsbaserte pensjoner og individuell pensjonssparing.

I andre del brukes norske registerdata for å dele den eldre befolkningen – det vil si de som er 67 år eller eldre – inn i seks ulike inntektsgrupper. Disse defineres i forhold til medianinntekten i den arbeidsføre befolkningen. Deretter beskrives disse inntektsgruppene og deres utvikling over tid. Det legges spesiell vekt på hva som øker sannsynligheten for at man befinner seg nederst i inntektsfordelingen, altså hva som predikerer risiko for fattigdom blant pensjonister og eldre.

I tredje del drøftes ulike faktorer som påvirker inntekts- og kjøpekraftsutviklingen til pensjonister og eldre samt faktorer som bidrar til å styrke eller redusere tilhørende ulikheter. Her vektlegges blant annet reglene for regulering av alderspensjon, forskjeller mellom ulike pensjonsordninger, regler for levealdersjustering og nivået på minsteytelsene. I tillegg drøftes betydningen av offentlige velferdstjenester for inntektsulikhet og fattigdom blant pensjonister og eldre.

  • Publisert: 24. april 2024
  • Ordrenr. 10399

Fafo-forskere