Fafo-rapporter

Rapportsøk

Innvandrerbarn og bolig
Hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering?

Anne Skevik Grødem

Fafo-rapport 2011:32

Nettutgave

Barnefamilier med innvandringsbakgrunn er overrepresentert blant familier med inntekt under fattigdomsgrensen i Norge, og de lave inntektene kan ha konsekvenser for hvordan familiene klarer seg på det norske boligmarkedet. Denne rapporten ser på en rekke forhold knyttet til deres bolig og bomiljø, blant annet hvor mange som er selveiere, som opplever ulike boligproblemer og/eller problemer i nabolaget. I neste omgang stilles spørsmålet om det er sammenhenger mellom opplevelsen av boligproblemer, nabolagsproblemer og inkluderingen i det norske samfunnet. Som indikatorer på inkludering brukes blant annet deltakelse i organisasjoner, språkbeherskelse og om barna har norske venner.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20223