Skip to main content
  • Anne Skevik Grødem

Innvandrerbarn og bolig

Hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering?

  • Fafo-rapport 2011:32
  • Fafo-rapport 2011:32

Barnefamilier med innvandringsbakgrunn er overrepresentert blant familier med inntekt under fattigdomsgrensen i Norge, og de lave inntektene kan ha konsekvenser for hvordan familiene klarer seg på det norske boligmarkedet. Denne rapporten ser på en rekke forhold knyttet til deres bolig og bomiljø, blant annet hvor mange som er selveiere, som opplever ulike boligproblemer og/eller problemer i nabolaget. I neste omgang stilles spørsmålet om det er sammenhenger mellom opplevelsen av boligproblemer, nabolagsproblemer og inkluderingen i det norske samfunnet. Som indikatorer på inkludering brukes blant annet deltakelse i organisasjoner, språkbeherskelse og om barna har norske venner.

  • Publisert: 27. februar 2011
  • Ordrenr. 20223
Last ned publikasjonen