Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte

Kristin Alsos og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:31

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Mona Bråten

Denne rapporten tar for seg tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte (aml § 14-3). Rapporten er basert på en gjennomgang av vedtaksdokumentene i saker som nemnda har behandlet. Hensikten med rapporten har vært todelt:
• Å kartlegge antall saker om fortrinnsrett som nemnda har behandlet og hva som kjennetegner disse
• Å gjennomgå praksis fra nemnda i slike saker for å se hva nemnda vektlegger i sine vedtak

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20222