Fafo-rapporter

Rapportsøk

Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på
Kartlegging av udekkede tjeneste- og boligbehov blant personer med psykiske lidelser

Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus

Fafo-rapport 494

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Denne rapporten inneholder resultatene fra en kartlegging av udekkede bo- og tjenestebehov blant personer med psykiske lidelser, gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Kartleggingen omfatter både den gruppen som har psykiske lidelser som bor i kommunene, samt den gruppen som bor i institusjon (psykiatrisk sykehjem eller langtids psykiatrisk institusjon) og som det er planlagt at skal flytte tilbake til hjemkommunen. Hovedmålet har vært å frambringe grunnlagsmateriale for arbeidet med å utvikle et bedre bo- og tjenestetilbud til personer som har psykiske lidelser, men som ikke nås av hjelpeapparatet eller ikke får tilstrekkelig hjelp.

Rapporten presenterer resultater i forhold til bo- og hjelpebehov, hvilket boligbehov det antas at brukerne har samt hvilke grupper som peker seg ut i forhold til mangelfull oppfølging. I rapporten legges det vekt på å tydeliggjøre at vurdering av bolig- og tjenestebehov må ses i sammenheng.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 494