Fafo-rapporter

Rapportsøk

Det nye barnevernbyråkratiet II
En kartlegging av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet

Heidi Gautun

Fafo-rapport 2010:27

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Fafo gjennomførte i 2009 en kvalitativ intervjuundersøkelse for å identifisere områder der det var rom for forbedringer i samarbeidet mellom stat og kommune i barnevernet. Knappe ressurser i kommunene, mangel på tiltak fra og en økt byråkratisering i Bufetat, var forhold som ble sagt å påvirke dette samarbeidet på en negativ måte.

For å teste ut hvor representative erfaringene og vurderingene fra 2009-undersøkelsen er, ble det våren 2010 gjennomført en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant ansatte og ledere i barneverntjenesten i 259 kommuner/bydeler, og en spørreundersøkelse blant 43 ansatte i fagteam (Bufetat). Denne rapporten presenterer resultatene fra spørreundersøkelsen. Mange av funnene fra 2009 blir bekreftet, men bildet nyanseres også noe. Enkelte av erfaringene viser seg å kun gjelde noen få. Videre fant vi at kommuneinformantene og fagteaminformantene er enige om hvilke tiltak og løsninger som kan bedre samarbeidet.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20171