Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kunnskap om pensjon
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

Ståle Østhus

Fafo-rapport 2019:02

Last ned nettutgaven

| English summary

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Ståle Østhus

I denne rapporten presenteres resultater fra tre surveyundersøkelser av bedriftsledere, tillitsvalgte og arbeidstakere i privat sektor. Vi analyserer de ulike gruppenes kunnskapsnivå, og i hvilken grad, på hvilken måte og om hva arbeidstakere blir informert når det gjelder bedriftenes pensjonsordninger. Analysene av arbeidstakere har særlig søkelys på kunnskap om AFP og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger, og på skjevheten i slik kunnskap etter inntekt.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 20699

Sammendrag

Sammendrag

Tidligere studier har vist at befolkningens kunnskap om pensjon er lav og skjevt fordelt, blant annet etter alder og inntekt. I denne rapporten presenteres resultater fra tre surveyundersøkelser blant bedriftsledere, tillitsvalgte og arbeidstakere i privat sektor fra 2018. Resultatene viser at mange arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere er usikre på grunnleggende trekk ved bedriftens pensjonsordninger, som hvilken type tjenestepensjon bedriften har.

Man har gjennomført tiltak for å informere de ansatte om pensjonsordningene i bedriften i et flertall av bedriftene i privat sektor. Det er imidlertid mye vanligere å informere de ansatte i større bedrifter og i bedrifter med tillitsvalgte. I hvilken grad LO-tillitsvalgte informerer de ansatte, hva de informerer om, og om de benytter seg av bistand fra sitt forbund eller LO for å informere om pensjon, varierer en god del. Mye av variasjonen kan knyttes til egenskaper ved selve vervet, som hvor stor del av arbeidstiden som brukes til vervet, og hvilket forbund den tillitsvalgte tilhører.

Arbeidstakeres interesse for og kunnskap om pensjon er skjevfordelt etter alder og inntekt. Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med høy inntekt er både mer opptatt av og mindre usikre på hvilke pensjonsordninger de er omfattet av gjennom arbeidsplassen. Pensjonsinteressen og -kunnskapen er også større blant arbeidstakere i større bedrifter. Den positive sammenhengen mellom bedriftsstørrelse og arbeidstakeres interesse for og kunnskap om pensjon bidrar dessuten til noe av ulikheten i kunnskap om pensjon mellom de med høyere og lavere inntekt.

Vi konkluderer med at egenskaper ved arbeidsplassen er viktige for å forstå variasjonen i folks interesse for og kunnskap om pensjon. I tillegg til å gi lavtlønte grupper mer informasjon om pensjon ser det ut til å være potensial for å redusere noe av ulikheten i folks kunnskap om pensjon ved å bidra til at ansatte i små og mellomstore bedrifter i større grad blir informert om bedriftens pensjonsordninger.