Skip to main content
  • Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk

Klemt mellom Kina og klima

Plass til kraftintensiv industri i Norge?

  • Fafo-rapport 2012:08
  • Fafo-rapport 2012:08

I årene fram mot 2020 vil kraftintensiv industri måtte ta stilling til hva den skal gjøre med sin produksjon i Norge. Dette fordi det er behov for reinvesteringer og fordi de fleste kommersielle kraftkontraktene løper ut. Denne rapporten tar for seg den samfunnsmessige betydningen industrien har i Norge og drøfter de senere års endringer i den globale produksjonen av kraftintensive metallprodukter. I analysen er det tatt utgangspunkt i de to mest sentrale og usikre drivkreftene for industrien: utviklingen av framtidige kraftkostnader i Norge og globale markedsendringer, med særlig vekt på Kinas utvikling. Det tegnes opp fire forskjellige scenarier. I hvert av disse analyseres kraftmarkedet, den kraftintensive industriens betydning for norsk økonomi, internasjonale utviklingstrekk i etterspørsel og markedsstruktur, og internasjonale klimapolitiske beslutninger – eller fraværet av disse.

  • Publisert: 28. januar 2012
  • Ordrenr. 20235