Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen

Thomas Lorentzen

Fafo-rapport 2007:33

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Sosialhjelpen har vært gjenstand for flere politiske utspill de siste årene. Særlig har søkelyset vært rettet mot langtidsmottak av sosialhjelp. I denne rapporten presenteres en gjennomgang av nyere sosialhjelpsforskning som fokuserer spesielt på sosialhjelpens varighet og sosialhjelpsmottakernes løpebaner og levekår. Rapporten gir også en gjennomgang av resultater fra evalueringer av aktive arbeidsmarkedstiltak rettet mot sosialhjelps-mottakere. Avslutningsvis følger en diskusjon om hvorvidt arbeidslinjas suksesskriterier, som er direkte knyttet til arbeid og selvberging, er realistiske for sosialhjelpsmottakerne som står lengst fra arbeidslivet.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20033