Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kyndighet - Villighet - Mulighet
Reservebefalets rolle i mobiliseringsforsvaret

Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland

Fafo-rapport 169

Nettutgave

Forsvarets organisering er i støpeskjeen. Det ressurskrevende mobiliseringsforsvaret skal opprettholdes selv under dagens vanskelige økonomiske situasjon.

Denne rapporten vurderer mulighetene for økt militær aktivisering av norske reservebefal. Med utgangspunkt i en landsrepresentativ intervjuundersøkelse søkes blant annet svar på følgende spørsmål:

Hva kjennetegner reservebefalets arbeids- og livssituasjon? Hva slags militær og sivil kompetanse har de?
Hvordan vurderes Forsvarets tilbud om militær etterutdanning? Hvilke ønsker og behov har befalet for slik utdanning i framtiden?
Hva slags aktiviseringspotensial har Forsvaret, for eksempel når befalets vilje til økt innsats konfronteres med deres forpliktelser i familie- og arbeidsliv?
Samtidig vurderes de frivillige organisasjonenes muligheter i aktiviseringen av reservebefalet. Hvilket medlemspotensial representerer de? Kan organisasjonene fungere som et aktivt bindeledd mellom befalet og Forsvaret?

NROF har initiert prosjektet. Forsvarsdepartementet er oppdragsgiver og har fullfinansiert undersøkelsen.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 169