Skip to main content
  • Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad

Ledelse og samarbeid i staten

  • Fafo-rapport 2007:15
  • Fafo-rapport 2007:15

Denne rapporten gir en bred gjennomgang av ledelse og samarbeid i staten. Hvordan kan man møte de utfordringene som staten står overfor som arbeidsgiver? Hvilke former for ledelse og samarbeid kan bidra til å oppfylle målsettinger om fornyelse, inkludering, rettsikkerhet og likebehandling? Hvilke former kan møte utfordringer som mangel på arbeidskraft, kravstore brukere og nye grupper ansatte? Hvordan kan man øke de ansattes innflytelse på arbeidssituasjonen?

Rapportens hovedbudskap er at det eksisterende representative rammeverket er vel egnet til å møte utfordringene. Dette forutsetter at overordnede myndigheter, ledere, tillitsvalgte og de ansatte selv har vilje og evne til å utnytte det potensial som ligger i dagens lov- og avtaleverk.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

  • Publisert: 10. februar 2007
  • Ordrenr. 20015