Fafo-rapporter

Rapportsøk

Levekår og sosialhjelp
Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner – effekt på sosialhjelpsutgifter

Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2008:02

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Denne rapporten undersøker sammenhengen mellom levekårsproblemer og sosialhjelp. Vi fokuserer på tre hovedspørsmål. Først undersøker vi hvem som er sosialhjelpsmottakere, hvilke levekårsproblemer de har, og om hopning av levekårsproblemer fører til at andelen sosialhjelpsmottakere øker. Deretter analyserer vi betydningen av levekårsproblemer og kombinasjoner av disse i forhold til stønadsnivået til den enkelte. Det siste hovedspørsmålet er hvilken betydning individuelle levekårsproblemer har for kommunale utgifter til sosialhjelp. I analysene ser vi i tillegg på om det er en sammenheng mellom utbetalt sosialhjelp og bosettingsmønster, det vil si om personer med levekårsproblemer bor samlet eller spredt.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20044