Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen

NAV i fengsel

En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

  • Fafo-rapport 2017:37
  • Fafo-rapport 2017:37

For innsatte kan tilgang til tjenester fra NAV  bety mye.  Mange har omfattende levekårsproblemer og mer enn halvparten av innsatte har verken jobb eller studier å gå til etter løslatelse. Innsatte har samme rett til tjenester som andre borgere, men soning og varetekt begrenser mulighetene for å motta tjenestene gjennom ordinære kanaler.

Sommeren 2017 lanserte regjeringen en strategi for å redusere tilbakefall til kriminalitet.  Med ståsted både innenfor og utenfor fengslet kan NAV være en nøkkelfaktor i  tilbakeføringsarbeidet. NAV-tjenester kan bygge bro mellom perioden i fengsel og livet etter løslatelse og bidra til kontinuitet i oppfølgingen.

En samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten fra 2014, skulle styrke samarbeidet og bedre tilgangen til NAV-tjenester for innsatte. Denne toårige følgeevaluering ser på i hvilken grad og på hvilken måte innsattes rett til NAV-tjenester er fulgt opp.

NAV er til stede i mange fengsler rundt om i landet, men med svært varierende stillingsressurser. I evalueringsperioden er antall årsverk redusert.

Studien viser at uten NAV i fengslet mister innsatte tilgangen til tjenester, og det er i særdeleshet tilgangen til arbeidsrettet bistand som glipper.

Det er ikke mulig å se noen systematikk eller tydelige kriterier for tilgang til NAV-ressurser i fengslene og tilstedeværelsen i fengslene er i stor grad overlatt til lokale vurderinger av NAV fylke og NAV i fengselskommunen.

I evalueringen foreslår vi at det utarbeides retningslinjer for å sikre at NAV er tilstede i fengsel, og finansieringsmodeller for dette.

  • Publisert: 11. januar 2018
  • Ordrenr. 20645

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet