Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ny norsk standard?
Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø

Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg

Fafo-rapport 107

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Standardisering er et område som er like viktig som det er oversett. Europeisk integrasjon og avvikling av tekniske handelshindringer har stor betydning for norsk regulering, styring og organisering.

I den norske debatten rundt EF-tilpasning og EØS-forhandlinger hersker det store uklarheter om hvorvidt vi i tilpasningen til EF, kan opprettholde norsk standard for ivaretakelse av helse, sikkerhet og miljø og hva denne norske standarden refererer til. Forholdet mellom EFs felles regelverk og Cassis de Dijon-prinsippet (om gjensidig godkjennelse av produkter) - og betydningen for norske interesser - er også uavklart. En sentral, men ofte oversett, innfallsvinkel er den nasjonale og internasjonale standardiseringsvirksomheten.

Tema for denne rapporten er standardisering av produktkrav i forbindelse med ivaretakelse av sikkerhet, helse og miljø. Siktemålet er først og fremst å gi et omriss av hvordan standardiseringsarbeidet er organisert og på hvilke måter dette arbeidet kan utfordre norsk regulering og organisering av helse, sikkerhet og miljøinteresser. Et nøkkelspørsmål i rapporten er i hvilken grad norske aktører deltar og kan påvirke virksomheten.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 107