Fafo-rapporter

Rapportsøk

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser
En midtveisevaluering

Lise Lien

Fafo-rapport 2016:36

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Forskere på Fafo: Lise Lien

Denne rapporten presenterer resultatene fra en midtveisevaluering av prosjektet «Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune». Hensikten med denne evalueringen har vært å få kunnskap om hvordan traineeordningen er organisert og implementeringen av den ute i virksomhetene, samt å få innsikt i traineenes, mentorenes og virksomhetsledernes refleksjoner omkring og erfaringer med ordningen. Funnene skal kunne fungere som læringsgrunnlag for andre storbykommuner som vurderer å innføre lignende ordninger.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20598