Fafo-rapporter

Rapportsøk

Permittering
Konsekvenser av nye regler

Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen

Fafo-rapport 459

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Den 1. januar 2004 trådte nye permitteringsregler i kraft. Arbeidsgivers betalingsperiode er økt fra tre til ti dager, og fra 1. januar 2005 er dagpengeperioden redusert fra 42 til 26 uker. Regjeringen og Stortinget har to hensikter med endringene. For det første et ønske om å flytte mer av kostnadene knyttet til permitteringer fra offentlige budsjetter og over på arbeidsgiverne. For det andre et ønske om å fremme mer effektiv bruk av samfunnets arbeidskraft ved å frigjøre mer arbeidskraft til alternative anvendelser. Denne rapporten kartlegger konsekvenser av regelendringene for bedrifter som bruker permitteringer. Følgende problemstillinger inngår:
• Har regelendringene endret virksomhetenes permitteringspraksis?
• Hvordan vil bedriftene løse sine varierende bemanningsbehov fremover?
• Fører regelendringene til endringer når det gjelder midlertidige ansettelser (og utleie/innleie)?
• Hvordan påvirker regelendringene økonomien og kompetansen i bedriftene?
• Hvordan påvirkes de ansattes situasjon?
• Oppnår lovgiver sine hensikter med regelendringene?

Utgitt: 2004 Id-nr.: 459