Fafo-rapporter

Rapportsøk

Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner

Hanne Bogen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 254

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Norske kommuner setter i økende grad driften av kommunale tjenester ut til eksterne leverandører, ofte private, kommersielle virksomheter. Både privatisering og konkurranseutsetting er begreper som benyttes i denne sammenheng. Slik driftsutsetting kan skje både med og uten anbud, selv om bruken av anbud blir stadig mer utbredt. Rapporten forsøker å kartlegge omfanget av slike driftsformer og hva årsakene er til at kommunene i større grad enn tidligere benytter denne driftsformen. Videre gis en vurdering av hvilke konsekvenser denne driftsformen kan ha, særlig for kostnadsutvikling, kvalitetsutvikling og kommunalt og privat ansattes arbeidsforhold.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 254