Fafo-rapporter

Rapportsøk

Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2011:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

I denne rapporten evalueres den foreliggende sykmeldingsblankettens bidrag til å bedre kommunikasjonen mellom sykmelder, arbeidsgiver og arbeidstaker med sikte på å redusere sykefraværet.

Evalueringen har følgende problemstillinger:

        Hvordan fungerer blanketten som samhandlingsverktøy for aktørene i sykmeldingsforløpet?
        Hvordan fungerer ordningen med avventende sykmelding?
        Sikrer blanketten aktørene nødvendige opplysninger?
        Hvordan fungerer blankettens utforming?
        Hvilken virkning har informasjons- og implementeringstiltakene som har vært iverksatt?
        Hvordan fungerer elektronisk innsending av blanketten?
        Har blanketten medført økt bruk av aktive tiltak?
        Hvordan bygger blanketten opp under helheten i sykefraværsutvalgets modell?

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20195