Fafo-rapporter

Rapportsøk

SamBIM
Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport

Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2016:40

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Dette er hovedrapportering fra innovasjonsprosjektet SamBIM, som er delfinansiert av Norges forskningsråds program «Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)». SamBIM har hatt som målsetting å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøt-tet av BIM for å øke verdiskaping i byggeprosjekter, byggebransjen og egne bedrifter. SamBIM-prosjektet ble avsluttet i 2016, og det ble gjennomført av en gruppe bestående av forskere fra tre ulike forskningsmiljøer; Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk, samt fire industripartnere (virksomheter) som har hatt ansvar for utprøving av prosesser med BIM i sine prosjekter. Disse er Skanska, som også har vært prosjekteier, LINK arkitek-tur, Multiconsult og Statsbygg. I denne hovedrapporten drøfter og analyserer vi funn og konklusjoner på tvers av seks casestudier som har inngått i SamBIM, samt fra arbeider i innovasjonsgrupper med deltakere på tvers av industripartnerne og forskningsmiljøene. 

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20602