Fafo-rapporter

Rapportsøk

Undervisningssykehjemsprosjektet
En underveisevaluering

Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland

Fafo-rapport 383

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Leif E. Moland

Denne rapporten er en underveisevaluering av Undervisningssykehjemsprosjektet. Formålet er å vurdere mål og foreløpige resultater, organisering, arbeidsform og metode, og å komme med innspill til eventuelle endringer og videre drift.

Undervisningssykehjemsprosjektets overordnede mål er å bidra til økt kvalitet i den kommunale eldreomsorgen. Prosjektet bygger på en antakelse om at dette kan realiseres gjennom bedre utdanning, fagutvikling, kompetanseutvikling og forskning rettet mot eldreomsorgen.

Undervisningssykehjemsprosjektet har en ramme på fire år, fra 1999 til 2002. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Sosial- og Helsedepartementet, som et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Utgitt: 2002 Id-nr.: 383