Skip to main content
  • Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?

  • Fafo-rapport 2015:29
  • Fafo-rapport 2015:29

Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller om det vil være aktuelt å søke uførepensjon.

I denne rapporten stiller vi spørsmålet: Hvor langt unna arbeidslivet står egentlig mottakerne av arbeidsavklaringspenger? Spørsmålet belyses ved å se på hvilke veier mottakerne følger inn i, gjennom og ut av ytelsen, og hvilke kjennetegn de har. Utfordringene med å bli integrert i arbeidsmarkedet er gjerne knyttet til utdanning og yrkeserfaring, som igjen vil variere med alder. Vi skiller i rapporten derfor mellom unge (18–29 år), voksne (30–49 år) og eldre (50–66 år) mottakere av arbeidsavklaringspenger.

  • Publisert: 9. juni 2015
  • Ordrenr. 20434