Publikasjoner

Rapportsøk

Funksjonshemmede i norsk EF-tilpasning

Elisabeth Melander Stene

Fafo-rapport 145

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

I denne rapporten drøftes enkelte konsekvenser for funksjonshemmede av norsk EF-tilpasning. Rapporten setter søkelys på følgende problemstillinger:

  • Hvordan kan finansieringen av den norske velferdsstaten bli påvirket?
  • Vil et deregulert forsikringsmarked gi funksjonshemmede bedre muligheter for økonomisk sikring?
  • Gir reglene om fri bevegelse av personer funksjonshemmede en reell mulighet til mobilitet?
  • Utvikles det felleseuropeiske standarder av spesiell betydning for funksjonshemmede?

Rapporten behandler også funksjonshemmedes mulighet til å øve innflytelse i EØS- og EF-systemet.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund, med midler fra NORAS.

Utgitt: 1993 Id-nr.: 145