Publikasjoner

Rapportsøk

Kvinner i fagbevegelsen 2004
Kvinners representasjon i LO og forbundene

Kristine Nergaard og Kari Folkenborg

Fafo-rapport 441

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Kvinners representasjon i fagbevegelsen

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tema for denne rapporten, som er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra 1997, er kvinners representasjon i LO og i LOs medlemsforbund. Blant de forhold som er kartlagt, er:
• Hvor mange kvinner finner vi i ulike verv og posisjoner?
• Er kvinner fortsatt underrepresentert i forhold til medlemsmassen,
og i så fall i hvilke organer og i hvilke typer forbund?
• Har kvinner styrket sin representasjon siden forrige undersøkelse – som har tall fra 1995 – eller har veksten i kvinners representasjon flatet ut?
Rapporten tar også opp spørsmålet om hvordan kvinnelige tillitsvalgte opplever sin hverdag. Femten kvinner fra ulike forbund er intervjuet om sine erfaringer med det å være kvinnelig tillitsvalgt, om sitt syn på kvinners posisjon i fagbevegelsen og sine vurderinger av hvilke forhold som fortsatt kan virke som barrierer for at kvinner påtar seg verv og for om kvinner i like stor grad som menn rykker opp til mer sentrale posisjoner. Utvalget omfatter både yngre og eldre tillitsvalgte. Rapporten er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge – LO.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 441