Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

torsdag 27. oktober 2016

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets hjemmeside.

Vårt velferdssystem har flere tiltak som skal støtte og veilede foreldre. Det gis tilbud gjennom helsestasjonene, barnehagene, Familiens hus og i familieveiledninger. Foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg blant annet om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. Denne rapporten gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker.

Noen av tiltakene er rettet mot foreldre flest, andre mot foreldre som er risikoutsatt, og en tredje kategori settes inn overfor foreldre og familier med problemer. Denne rapporten ser på tiltak rettet mot foreldre flest og om de virker. Undersøkelser viser at tiltak kan bidra til å styrke foreldrerollen. Samtidig har det stor betydning hvordan tiltakene gjennomføres og om man får til en god relasjon med foreldrene. Det er uheldig at vi finner få studier som utforsker hvordan foreldre av ulikt kjønn og med ulik sosial og kulturell bakgrunn oppfatter veiledning og annen støtte. Det mangler også kartlegginger av norske foreldres behov.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Kai-Morten Terning, statssekretær (FrP) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forsker Beret Bråten. Lysark (pdf)

Kommentarer ved

Astrid Ouahyb Sundsbø, postdoktor Uni Research Rokkansenteret: Foreldreveiledning – for hvem, for hva? Foreldres tilbakeblikk på utbytte av foreldreveiledningskurs. Lysark (pdf)

Ole Petter Berg og Pål Mesøy, familieveiledere ved Fagsenter for barn og unge i Alna bydel, Oslo kommune

Sluttord ved Wenche Mobråten, direktør i Oppvekstavdelingen i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Ny publikasjon

20591Bråten, Beret og Silje Sønsterudbråten (2016), Foreldreveiledning – virker det? En kunnskapsstatus. Fafo-rapport 2016:29. Nettutgave (pdf 1640 kB)

Rapporten er forfattet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

 

Andre relevante publikasjoner:

Bråten, Beret og Henriette Lunde (2016), Ekstern barnehagevurdering. Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene? Fafo-rapport 2016:17. Nettutgave (pdf 640 kB)

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2015) Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fafo-rapport 2015:51. Nettutgave (pdf 481 kB)

Bråten, Beret, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten (2015), Har barn det bra i store barnehager? Fafo-rapport 2015:48.  Nettutgave (pdf 2 MB)

Haakestad, Hedda, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund (2015), Tidsbruk i barnehagene. Rapportering, organisering og ledelse. Fafo-rapport 2015:43. Nettutgave (pdf 1,6 MB)

Bråten, Beret og Hedda Haakestad (2014), Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid. Evaluering av et forsøk i seksbarnehager. Fafo-rapport 2014:24. Nettutgave (pdf 1,4 MB)

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2014), Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2014:10. Nettutgave (pdf 526 kB)

Aspøy, Tove Mogstad og Beret Bråten (2014), Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes. Fafo-rapport 2014:07. Nettutgave (pdf 511 kB)

 

Prosjekter

Den nye Fafo-publikasjonen er rapportering fra prosjektet Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus

Et annet pågående prosjekt er Foreldreveiledning til særskilte målgrupper. Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på International Child Development Program, når det rettes mot foreldre i asylmottak og foreldre som frykter at deres ungdom trekkes mot radikale miljøer? Det er tema for dette prosjekt som Silje Sønsterudbråten og Beret Bråten utfører på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Temaside

Fafo har forsket på barnehager i tre tiår. Forskningen har fulgt to hovedspor: Integrering og kvalitet. Les mer om prosjekter og publikasjoner på temasiden Barnehager som del av utdanningsløpet

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Pål Mesøy

Fagsenter for barn og unge, Alna bydel, Oslo kommune

Ole Petter Berg

Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna, Oslo kommune

Wenche Mobråten

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Astrid Ouahyb Sundsbø

Uni Research Rokkansentret

Kai-Morten Terning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Jon Rogstad

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Pål Mesøy

Fagsenter for barn og unge, Alna bydel, Oslo kommune

Ole Petter Berg

Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna, Oslo kommune

Wenche Mobråten

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Astrid Ouahyb Sundsbø

Uni Research Rokkansentret

Kai-Morten Terning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Jon Rogstad

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Pål Mesøy

Ole Petter Berg

Wenche Mobråten

Astrid Ouahyb Sundsbø

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets hjemmeside.

Vårt velferdssystem har flere tiltak som skal støtte og veilede foreldre. Det gis tilbud gjennom helsestasjonene, barnehagene, Familiens hus og i familieveiledninger. Foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg blant annet om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. Denne rapporten gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker.

Pål Mesøy

Ole Petter Berg

Wenche Mobråten

Astrid Ouahyb Sundsbø

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Pål Mesøy

Ole Petter Berg

Wenche Mobråten

Astrid Ouahyb Sundsbø

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets hjemmeside.

Vårt velferdssystem har flere tiltak som skal støtte og veilede foreldre. Det gis tilbud gjennom helsestasjonene, barnehagene, Familiens hus og i familieveiledninger. Foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg blant annet om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. Denne rapporten gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker.

Pål Mesøy

Ole Petter Berg

Wenche Mobråten

Astrid Ouahyb Sundsbø

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Pål Mesøy

Ole Petter Berg

Wenche Mobråten

Astrid Ouahyb Sundsbø

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets hjemmeside.

Vårt velferdssystem har flere tiltak som skal støtte og veilede foreldre. Det gis tilbud gjennom helsestasjonene, barnehagene, Familiens hus og i familieveiledninger. Foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg blant annet om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. Denne rapporten gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker.

Pål Mesøy

Ole Petter Berg

Wenche Mobråten

Astrid Ouahyb Sundsbø

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Foreldreveiledning - virker det?

I auditoriet i Annekset

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

27. oktober

kl. 08:30–

09:45

Foreldreveiledning - virker det?

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Foreldreveiledning - virker det?

Fafo-frokost med rapportlansering

Pål Mesøy

Ole Petter Berg

Wenche Mobråten

Astrid Ouahyb Sundsbø

Kai-Morten Terning

Jon Rogstad

Beret Bråten