Skip to main content

Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering

Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

fredag 15. mai 2020

kl. 10:00–11:00

Verden har store ernæringsutfordringer. Allerede før koronaviruset spredde seg og ledet til en global krise, var 149 millioner barn under fem år veksthemmet, 49 millioner avmagret, og millioner av mennesker sultet. Samtidig vet vi at en humanitær krise ofte fører til en høy forekomst av akutt underernæring. Hvordan skal vi løse mat- og ernæringssikkerheten i denne krisesituasjonen? Det er temaet på dette webinaret, hvor vi lanserer en ny Fafo-rapport om ernæring i norsk bistand.

Fafo-webinaret ble arrangert i samarbeid med Utenriksdepartementet.

Koronakrisen

Koronaviruset har spredd seg over hele verden. Nå i midten av mai er over 300 000 mennesker registrert omkommet, og nesten 4,5 millioner mennesker er registrert smittet. Mørketallene er store. Pandemien påvirker også mat- og ernæringssituasjonen over hele verden. På kort tid er tilgangen på mat endret. Hele matsystemet med produksjon, videreforedling, distribusjon og salg påvirkes. Mennesker som i utgangspunktet ikke har matsikkerhet er nå spesielt utsatt. Det gjelder også mennesker som fra før har underliggende sykdommer som kan gi økt risiko for å bli alvorlig syk av viruset.

Mat og ernæring for å overleve en krise

Tilgang til mat og opprettholdelse av god ernæringstilstand er kritisk for overlevelse i en krise. Mangel på mat, mangel på helsetjenester og dårlige sanitær- og hygieneforhold bidrar til dødelighet både under og etter krisen.

I situasjoner med en høy forekomst av akutt underernæring er ernæringsspesifikke tiltak nødvendige for å hindre død. Det kan være matrasjoner til hele befolkningen, behandling av akutt underernæring med næringsrik mat, og eventuelle næringstilskudd til spesielt utsatte deler av befolkningen – ofte barn. Lokalt forankrede tiltak er ofte mest gjennomførbare og effektive, og kombinerer vanlig lokal mat med spesifikke ernæringsprodukter.

For å sikre god ernæring i en krisesituasjon er det viktig å sikre god tilgang til mat for befolkningen. Dette fordrer at alle ledd fra produsent til forbruker fungerer. Det er viktig å hindre infeksjoner, og det er avgjørende med tilgang på nok rent vann, gode sanitærforhold og et fungerende helsetilbud.

Panelsamtale

Med utgangspunkt i den nye Fafo-rapporten og dagens COVID-19-pandemi, samtalte panelet om hvilke mat- og ernæringsutfordringer verden står overfor. Hvordan vil det internasjonale samfunnet, sivilsamfunnet og de norske myndighetene håndtere utfordringene som vil komme? Hvordan kan vi best mulig innrette den norske innsatsen?

Program

Praktisk informasjon ved møteleder Andrew P. Kroglund

Velkommen og lansering av ny Fafo-rapport ved Tone Fløtten, Fafo

I panelet:
Anne Hatløy, Fafo
Aksel Jakobsen, Utenriksdepartementet
Liv Elin Torheim, OsloMet
Åslaug Marie Haga, IFAD
Ruth Haug, NMBU
Kjersti Koffeld, Redd Barna

Bistand mot sult: Nok å spise når krise følger krise

Pressemelding om rapporten og webinaret (Fafo / NTB Info, 14.05.20)

Ny publikasjon

20732Fafo-rapporten Ernæringsinnsats i norsk utviklingssamarbeid er forfattet av Ellen Cecilie Andresen og Anne Hatløy på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Rapporten offentliggjøres på webinar-dagen. Gratis pdf-versjon kan lastes ned fra Fafos nettsider. Nettutgave (pdf)

For om lag 20 år siden utga Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet en rapport kalt Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid. Den rapporten ble ført i pennen av Siri Damman og Liv Elin Torheim. I forbindelse med regjeringens Handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019–2023, ba Utenriksdepartementet Fafo om å oppdatere denne gamle rapporten. Gitt endringene som har skjedd på feltet de siste 20 årene, er den oppdaterte rapporten blitt til en helt ny rapport, men med inspirasjon fra den gamle. 

Andre relevante publikasjoner:

Hatløy, Anne, Svein Erik Stave og Malena Kyvik Martens (2019), Matsystemer i norsk utviklingspolitikk: Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring. Rapport utarbeidet av Fafo for Forum for utvikling og miljø (ForUM)

Mapatano, Mapatano Ali, Hatløy, Anne and Horwood Christiane (2019) Building a new master's and PhD programme in nutritional epidemiology in Kinshasa: How to face obstacles beyond the control of the project. I: Sharing Knowledge, Transforming Societies: The Norhed Programme 2013-2020. African Minds 2019 ISBN 978-1-928502-00-5. s. 542-554

Hatløy Anne and Sommerfelt Tone (2017). Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach. Fafo-report 2017:24. Web edition 

Hatløy, Anne, Sommerfelt, Tone og Torheim, Liv Elin (2017), Ernæring - et sulteforet utviklingsfelt. Redd Barna. Last ned rapporten hos Redd Barna  

Torheim, Liv Elin, Anne Hatløy og Tone Sommerfelt (2017), «Nutrition, global health and Norway's development policy». Tidsskrift for Den Norske Legeforening, nr 21(2017)

Grønningsæter, Arne Backer and Svein Erik Stave (2015), The Global Goals for Sustainable Development Challenges and possible implications for Norway. Discussion paper. Other Fafo-publications 2015. Web edition (pdf 320 kB)

Torheim, Liv Elin, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra (2012), Nutrition – everybody's business and nobody's business. Nutrition within Norwegian development policy. Fafo-report 2012:55. Web edition (pdf 755kb)

Global helse

globalhealth Fafos forskningskompetanse innen global folkehelse inkluderer: dødelighetsberegninger; mor-barn helse og ernæring, matvareusikkerhet og praksis i spedbarnsernæring. Fafos forskning fokuserer spesielt på marginaliserte befolkninger som inkluderer populasjoner i konflikt og sårbare områder. Les mer på temasiden Global helse

 

 

Utenriksdepartementet (UD)

utenriksdepartementetBærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for norsk utviklingspolitikk. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har han ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Han har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund. Les mer på departementets nettsider