Skip to main content

Tone Fløtten

Daglig leder
To english version

Tone Fløtten er daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo. Hun har doktorgrad i sosiologi og lang erfaring innenfor velferdsforskning. I sin forskning har Fløtten særlig konsentrert seg om fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

I tillegg til forskning har Fløtten erfaring fra redaksjonsarbeid, utvalgsarbeid og styrearbeid. Hun sitter i styret til Vestlandsforskning og i styret til Stiftelsen Dagsavisen. Fløtten var medlem av den norske Koronakommisjonen og hun er nå medlem av den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for barnefattigdom. Tidligere har hun blant annet vært medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), sittet i Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd, vært medlem og nestleder i styret til NIFU, vært Leder for fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsfag, Høyskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og vært medlem og nestleder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Fløtten satt i Fordelingsutvalget og i det danske Ekspertudvalget om fattigdom og hun har vært leder av Norsk Sosiologforening.

Utdanning

Dr. polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder


Aktive prosjekter

Bemanningskrisen i velferdsstaten: Utfordringer og muligheter
Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.
Inntektssikring i dyrtid
I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan utvalgte norske trygdeytelser har utviklet seg de siste 15 årene. Holder ytelsene tritt med den økonomiske utviklingen, og omstiller velferdsstaten seg raskt nok når prisene øker kraftig? Prosjektet vil benyttes seg av registerdata fra SSB som dekker hele befolkningen.
Matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

Evaluering av FOR ALLE

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Utfordringer knyttet til barnefattigdom i Kroatia

Prosjektet tar for seg urban barnefattigdom i Kroatia.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Hvem trenger hjelp til livsopphold fra organisasjonene?

Det siste året har de frivillige organisasjonene opplevd en markert økning i antall personer som søker hjelp til livsnødvendige forbruksgoder som mat og klær. I dette prosjektet skal vi undersøke utviklingen i bruk av Frelsesarmeens tilbud om matutdeling i tre norske byer. Gjennom registreringer, intervjuer med de som deler ut mat og intervjuer med de som står i matkø, ønsker vi å finne ut hvordan situasjonen har endret seg når det gjelder hvor mange som søker slik nødhjelp, samt hva som kjennetegner de som mottar hjelp

Evaluering av FOR ALLE. Modul 1

Prosjektet er modul 1 av en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Unge i arbeid og kjønnslikestilling: mobilisering av humankapital for bærekraftig vekst i Hellas

Hellas har store utfordringer med lav sysselsetting blant unge og kvinner Hensikten med prosjektet er å dokumentere og analysere situasjonen i det greske arbeidsmarkedet for å avdekke barrierer som påvirker unges og kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse. Videre skal det foreslå virkemidler som kan bidra til økt sysselsetting blant unge, herunder hvilke grep som kan ta for å bryte kjønnsrelaterte barrierer.

NAV. Politiske trender mot 2035

Dette skal være en analyse av mulige politiske trender fram mot 2035, og konsekvensene av disse på NAVs områder. En av utfordringene er hvordan bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Hvordan NAV er rustet som institusjon er også et sentralt spørsmål.

Den nordiske modellen og covid-19

SAMAK har bedt Fafo utarbeide et perspektivnotat om hvilke trusler, utfordringer og muligheter den nordiske modellen kan stå overfor i kjølvannet av koronakrisa.

Kunnskapsoppsummering – barn i lavinntektsfamilier

I 2015 presenterte Regjeringen en strategi for barn som lever i fattigdom, og det skal nå utarbeides en ny strategi. Fafo har fått i oppdrag å lage kunnskapsoppsummeringen til denne strategien. Her skal det oppsummeres hva man i dag vet om barn og unge i lavinntektsfamilier og hva man vet om tiltak som både lindrer konsekvensene av fattigdom under oppveksten, og som motvirker langsik­tige negative konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Oppsummeringen skal ta utgangspunkt i si­tuasjonen til barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

EØS og handlingsrommet

Forprosjekt med hensikt å lage et kunnskapsgrunnlag om Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen, med særlig vekt på kommunal sektors oppgaver.

Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune

Prosjektet er en evaluering av tre konsepter som er iverksatt i forbindelse med Oslo kommunens levekårsprosjekt 2018–2019.

Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge
0-24-samarbeidet startet i 2014 og ble gitt som et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet til underliggende direktorater. Utdanningsdirektoratet koordinerer arbeidet. Målet er å styrke samordningen av tjenestene og å få til en mer helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år og deres familier.
Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Denne evalueringen skal gi bedre kunnskap om tilskuddskommunenes arbeid mot barnefattigdom, samt hvordan denne tilskuddsordningen virker inn i arbeidet mot barnefattigdom.

FAMI

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) var et forskningssamarbeid mellom Fafo og NOVA i perioden 2003-2009. Prosjektet drev sin egen nettside, fami.no, som nå er avsluttet.

Dersom du er interessert i mer informasjon om Fami-prosjektet, ta kontakt med Jon Lahlum.