Skip to main content


Forskningstema

Global helse

Fafos helserelaterte forskning fokuserer på sosiale dimensjoner av helseproblemer, inkludert ulikhet, sårbarhet, mestringsstrategier og tilpasning. Vårt mål er å fremme forskning av høy kvalitet og evalueringer for å forbedre og redusere ulikheter i folks helse og tilgang på helsetjenester. Vi har et særlig søkelys på marginaliserte grupper, deriblant populasjoner i konflikt og sårbare områder.

For å oppnå rettferdig helse kreves både et statlig ansvar og global kollektiv handling. Sosioøkonomisk ulikhet fører til ulik tilgang på mat, helsetjenester og andre offentlige tjenester. Dette igjen fører til forskjeller i helseutfall, som for eksempel sykdom, underernæring og for tidlig død. Helsesvikt kan oppstå direkte i forbindelse med konflikt eller katastrofe og mer indirekte som følge av dårligere tjenestetilbud.

Som sentrale drivere av sosioøkonomisk utvikling, har strategier for å fremme, beskytte og støtte optimal helse fått økende global oppmerksomhet. God helse og livskvalitet er en viktig del av FNs bærekraftsmål, både spesifikt i mål 3, og en underliggende forutsetning for oppnåelse av de andre målene, særlig mål 1 om fattigdom, mål 4 om utdanning, mål 5 om likestilling, mål 8 knyttet til anstendig arbeid og mål 10 om ulikhet.

Fafos forskningskompetanse innen folkehelse inkluderer blant annet dødelighetsberegninger, mor-barn helse, ernæring og matvaresikkerhet. Videre har Fafo forsket mye på folks tilgang på, rett til og bruk av ulike helsetjenester. Helsemoduler er en integrert del av Fafos levekårsundersøkelser, samt forskning knyttet til konflikt, katastrofer og miljøtilpasning. En sentral del av vårt arbeid på disse områdene er å utvikle indikatorer og målemetoder for å vurdere endringer i helse og ernæring på en mest mulig korrekt måte.


Aktive prosjekter

Muliggjørende miljøer for reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer i Etiopia (ENABLE)
Fafo deltar i et «Ethical Advisory Board» for ENABLE, et prosjekt finansiert av Horizon Europe.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Fullførte prosjekter

Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid
I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, ønskes en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Eritrea Population and Health Survey 2010

The major objective of the 2010 Eritrea Population and Health Survey was to collect and analyze data on fertility, mortality, family planning, and health.

Ernæring - fortsatt ingens ansvar?

I dette oppfølgingsprosjektet ser forskerne på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring.

Skolematordning i krisesituasjoner

Målet med denne studien er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner.

Sichuan Earthquake Victim Survey

Prosjektet varen hurtig vurdering av situasjonen, kjennetegn ved og mestringsstrategiene til befolkningen i Sichuan etter jordskjelvet den 12. mai 2008. En undersøkelse av om lag 4000 husstander ble gjennomført i de 40 mest berørte områdene. Prosjektet ble utført i samarbeid med det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling.