Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlansering

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

fredag 21. april 2017

kl. 09:00–10:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Rus og psykisk helsearbeid er områder hvor mange kommuner har store utfordringer. Mange rusmiddelavhengige er bostedsløse. I Bergen og Sandnes har man forsøkt en modell kalt Housing first. Bostedsløse med rus- og psykiske helseproblemer har fått ordinær bolig i vanlige nabolag og oppfølging fra et eget team. Hvordan har det gått, og hva kan man lære av modellen? På dette seminaret ble Fafos evalueringsrapport lansert.

Evalueringen viser at Housing first har blitt et tilbud til en svært sårbar gruppe, mange bostedsløse over lang tid, og med omfattende rusmiddelproblemer og psykiske helseplager. Ved støtte fra prosjektene klarer sju av ti å bli boende i egen bolig.  

Tett og brukerstyrt oppfølging fremheves som en suksessfaktor i prosjektene. Egen bolig har gitt bedre livskvalitet, men det er ikke mulig å måle bedring i deltakernes psykiske helse og rusmestring. 

På seminaret spurte vi hva vi kan lære av prosjektenes boligmodell og brukerstyrte oppfølging, men satte også et kritisk søkelys på hvorvidt tverrfaglige team uten spesialistkompetanse er tilstrekkelig for å gi god oppfølging til brukerne.

Program

Velkommen ved Jon M. Hippe, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Inger Lise Skog Hansen, Fafo (lysark)

Lærdom og fortsatte utfordringer sett fra prosjektene ved Elisabeth Franzen og Dagrunn Somme, prosjektledere Housing first Bergen og Sandnes. (lysark)

Kommentarer ved

Hans Kristian Stenby, plansjef i Helse Vest RHF

Bjørn Pedersen, strategidirektør i Husbanken

Line Eikenes Langsholt, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Kathrine Haugland Martinsen, FO og leder for profesjonsrådet for sosionomer

Ann Nordal, seniorrådgiver, Helsedirektoratet (lysark)

Paneldiskusjon

Møteleder: Jon M. Hippe, Fafo

  

Ny publikasjon

20614Rapporten "Fra bostedløs til varig bolig. Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes" er forfattet av Inger Lise Skog Hansen. Last ned rapporten (pdf)

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Helse Vest.

 

 

Andre relevante publikasjoner

Snertingdal, Mette I. og Vidar Bakkeli (2015), Housing first i Norge – sluttrapport. Prosesser, resultater og kartleggingsskjema. Fafo-rapport 2015:52. Nettutgave (pdf 481 kb)

Grønningsæter, Arne Backer (2015), Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport. Fafo-rapport 2015:11. Nettutgave (pdf 1 MB)

Snertingdal, Mette I. (2014), Housing first i Norge – en kartlegging. Fafo-rapport 2014:52. Nettutgave (pdf 2,53 MB)

Hansen, Inger Lise Skog, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter (2014), Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport. Fafo-rapport 2014:06. Nettutgave (pdf 771 kB)

Hansen, Inger Lise Skog og Anne Skevik Grødem (2012), Samlokaliserte boliger og store bofellesskap. Perspektiver og erfaringer i kommunene. Fafo-rapport 2012:48. Nettutgave

Hansen, Inger Lise Skog, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie (2007), Ikke bare bare å bo. Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere. Fafo-rapport 2007:38. Nettutgave (pdf 915 kB)

Prosjektet

I Norge har Housing first blitt prøvd ut siden 2012. Housing first har blitt møtt med stor entusiasme av mange, både av kommuner og brukerorganisasjoner. Fafo har fulgt modellens utvikling i Norge gjennom en tidligere kartlegging med vurdering av effekter i ti prosjekter, og nå med en mer omfattende evaluering av de to prosjektene i Bergen og Sandnes. Disse to prosjektene har vært gjennomført som del av et samarbeid mellom kommunene, Helse Vest og Husbanken. Les mer om prosjektet Evaluering av Housing First i Bergen og Sandnes

 

Temasider

Innenfor Fafos velferdsforskning har bolig vært et sentralt tema. Boligforskningen vår har utgangspunkt i velferdspolitikken, og belyser ulike sider ved bolig som levekårsgode, bolig for utsatte grupper, betydningen av sammenhengen mellom bolig og tjenester for at personer med oppfølgingsbehov skal kunne opprettholde en god bosituasjon. Les mer på temasiden Boligsosiale spørsmål