Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

tirsdag 4. april 2017

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Lang ventetid i mottak oppleves som svært belastende. Det kan føre til helseplager, passivisering og demotivering. Tiden i mottak forsinker flyktningene i å etablere et nytt liv i Norge.

Samtidig viser den nye rapporten at når flyktningene først bosettes i en kommune, er det liten forskjell på hvor raskt integreringen går for de som har sittet lenge i mottak og de som har sittet kort tid i mottak. Noen grupper ser likevel ut til å tåle lang tid i mottak dårligere andre – vi finner at de unge er en særlig sårbar gruppe.

På denne Fafo-frokosten presenterte vi hovedfunnene fra rapporten, og det var kommentarer fra sentrale aktører.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Nerina Weiss, Fafo - lysark (pdf) og Anne Britt Djuve, Fafo - lysark (pdf)

Kommentar ved
Birgitte Lange, UDI 
Bjørn Holden, IMDi
Nora Sveaass, UiO

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Jon Rogstad

 

Ny publikasjon

20615Fafo-rapporten "Opphold i asylmottak. Konsekvenser for levekår og integrering" er forfattet av Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang.

Les om rapporten, last ned nettutgave (pdf).

Rapporten er sluttrapporteringen fra prosjektet Med oppholdstillatelse men i mottak. Den ble utført på oppdrag av Utlendingsdirektoratet (UDI).

 

Andre relevante publikasjoner

Sterri, Erika Braanen Sterri (2016), Kapasitet i integreringsapparatet. Fafo-notat 2016:06. Nettutgave (pdf)

Bakkeli, Vidar og Ragnhild Steen Jensen (2015), Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene. Fafo-rapport 2015:08. Nettutgave (pdf)

Djuve, Anne Britt og Hanne C. Kavli (2015), Ti års erfaringer. En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Fafo-rapport 2015:26. Nettutgave (pdf)

Weiss, Nerina (2015), Ønsket om å bli som andre barn. Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad. I S. K. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (red.), Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Oslo: Gyldendal. Les mer hos Gyldendal

Djuve, Anne Britt og Anne Skevik Grødem (red.) (2014), Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering. NordMod2030. Delrapport 11. Fafo-rapport 2014:27. Nettutgave (pdf)

Weiss, Nerina (2013), Normalitet i limbo. Asylbarn med endelig avslag. Fafo-rapport 2013:47. Nettugave (pdf)

Øien, Cecilie and Silje Sønsterudbråten (2011), No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway. Fafo-report 2011:03. Nettutgave (pdf)

Sønsterudbråten, Silje (2010), Veien videre. Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser. Fafo-rapport 2010:46. Nettutgave (pdf)

 

Temasider

Integreringstiltak for innvandrere

Flyktninger og fordrevne