Migrasjon
Fafo har et av Norges største forskningsmiljøer for migrasjonsforskning. Vi forsker på de fleste deler av migrasjonsprosessen, fra migrasjonsbeslutningen og forhold i avsenderland og flyktningleirer, til møtet med asyl- og mottakssystemene eller arbeidsmarkedet i Europa. Dette gir Fafo en helhetlig tilnærming til migrasjonsfeltet som man finner i svært få forskningsmiljøer, i Norge så vel som internasjonalt.

Migrasjonsforskningen vår spenner med andre ord bredt. Mange av våre bidrag kan deles inn i følgende tema.

1. Migrasjonspolitikk, asyl- og mottak

I Norge står utformingen av asyl- og mottakssystemene sentralt for store deler av migrasjonspolitikken.

Fafo har gjennomført en rekke studier som ser på flykningenes møte med asylsystemet, inkludert forholdene for lengeværende barn, omsorgssituasjonen for enslige mindreårige, for personer med spesielle behov og konsekvenser av midlertidige tillatelser.

Europa engasjerer seg i økende grad i håndtering av flyktninger i nærområdene til konfliktområder. En uttalt målsetning med denne politikken, er å sikre at flest mulig blir i nærområdene, og ikke beveger seg videre til Europa.

Fafo har flere pågående forskningsprosjekter som ser på ulike aspekter av den internasjonale migrasjonspolitikken, hvordan denne utformes og hvilke konsekvenser politikken har for mobilitetsmønstre og for tredjeland.

2. Menneskehandel og migrantgrupper som er sårbare for utnytting

Sårbare migrantgrupper og deres utfordringer i møte med samfunnsinstitusjoner er et sentralt tema for Fafos forskning. Fafos forskere startet allerede i 2002 å løfte fram menneskehandel som et sentralt juridisk og politisk begrep, og pekte på behov for mer kunnskap om slik mobilitet.

Siden den gang har Fafos forskere levert sentrale bidrag til forståelsen av hvordan menneskehandel og utnytting av sårbare migranter foregår, hvilke behov de har for hjelp, og hvilke utfordringer man står ovenfor når man skal designe hjelpende tiltak for denne gruppen.

Fafos studier har kartlagt ulike former for menneskehandel, inkludert utnytting rettet mot prostitusjon, i arbeidslivet, for tigging, i ekteskap, og menneskehandel med barn. Vi har også gjennomført flere studier blant mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold.

3. Retur og sirkulærmigrasjon

Beslutninger om retur er et tema som ofte blir oversett i studier av migrasjon og migrasjonssystemer. Fafos forskere har levert viktige bidrag om retur og sirkulærmigrasjon innenfor både menneskehandel, arbeidsmigrasjon og flyktningemobilitet.

4. Arbeidsmigrasjon

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge.  Svært mange har bosatt seg fast her i landet. I tillegg har det kommet et stort antall personer på korttidsopphold, som enten pendler eller er her på oppdrag for sin utenlandske arbeidsgiver.

Innvandringen gir norske bedrifter tilgang på etterspurt arbeidskraft, men fører også til problemer med lavlønnskonkurranse og økt arbeidsmarkedskriminalitet (a-krim).

Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital. Konsekvensene av arbeidsinnvandringen er en viktig årsak til at det er strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen. Et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft har skapt frykt for at det i deler av arbeidsmarkedet dannes a- og b-lag. Det kan skyldes lav lønn, problemer med språk og kultur og at noen arbeidsgivere ser seg tjent med utenlandsk arbeidskraft fordi denne anses som mer fleksibel.

Fafo har uført flere studier som ser på ulike migrantgruppers erfaringer, motivasjon og strategier når det gjelder arbeidsmigrasjon. Hovedvekten av studiene retter seg mot øst-vest-migrasjon inn til eller innenfor Europa, men arbeidsmigrasjon inngår ofte også som del av den internasjonale forskningen på levekår.

Fafo har også undersøkt arbeidsgivernes motivasjon for å bruke utenlandsk arbeidskraft. HMS-konsekvenser – blant annet som følge av språkproblemer eller manglende opplæring – har også vært tema.

Det er arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen som er de dominerende gruppene i Norge, og mange har fått seg jobb i byggebransjen. Denne bransjen var den første som ble omfattet av en allmenngjort tariffavtale, tilbake i 2007. Hvordan lønns- og arbeidsvilkår har blitt utsatt for press, og hvordan allmenngjøringsordningen har virket i bransjer med stor innvandring, er viktige forskningsområder for Fafo.  

Utviklingen har helt siden 2004 blitt fulgt tett av Fafo Østforum (lenke), hvor hovedaktivitetene er nyhetsformidling på nett og seminarer.

5. Migrasjon i flyktningepopulasjoner

Når flyktninger har klart å rømme unna de første umiddelbare farene, fortsetter de ofte å være forholdsvis mobile. De må ta en rekke valg, inkludert om de skal holde seg i det første trygge området de kom til, om de skal reise videre til andre leire, til urbane områder, eller videre til andre trygge tredjeland.

Slik sekundærmigrasjon som foretas av flyktninger som har ankommet et trygt ankomstland står sentralt for vår forskning.

Migrasjon

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Seniorforsker
Forsker II, bistilling
Forsker I
Forskningssjef
Forsker
Forsker
Forsker
Forskningsassistent
Hedda Flatø, Hanne Cecilie Kavli og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:08
Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ivar Fahsing
Fafo-rapport 2022:30
Cecilia Dinardi, Birgit Lie, Nora Sveaass og Nerina Weiss
Torturutsatte i den norske asylprosessen
En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis
Fafo-rapport 2021:18
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
Asylum, integration and irregular migration in Lithuania
Policy and practice at the edge of the European Union
Fafo-report 2017:23
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Opphold i asylmottak
Konsekvenser for levekår og integrering
Fafo-rapport 2017:07
Jon Horgen Friberg
Arbeidsmigrasjon
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Fafo-rapport 2016:02
Fafo-rapport 2014:01
Anne Britt Djuve
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Doktoravhandling
Fafo-rapport 2011:19
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Sirkulær migrasjon
Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland
Fafo-rapport 2010:29
Monica Lund
Fafo-notat 2006:2
Jon Horgen Friberg
Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?
Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt
Fafo-notat 2004:33
Fafo-notat 2002:11

Isabel Schoultz, Marlene Spanger, Anniina Jokinen, Synnøve Økland Jahnsen, Heraclitos Muhire & Anna-Greta Pekkarinen

Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases
International Review of Victimology | 2023 | Open access

Guri Tyldum & Jon Horgen Friberg

Mobility at the margins
The facilitating and risk-reducing role of clustered migration in migration for begging between Romania and Norway
International Migration | 2022 | Open access

Maria G. Volckmar-Eeg & Anders Vassenden

Et flipperspill i velferdsstaten. Innlåsning av innvandrere med «språkutfordringer» i NAV
Tidsskrift for samfunnsforskning, | 2022 | Open access