Skip to main content

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

mandag 30. mai 2016

kl. 09:00–

12:00

Fafo, anneksets andre etasje

Forholdet mellom Russland og Europarådet har de siste årene vært anstrengt. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) suspenderte i april 2014 Russlands stemmerett som følge av Russlands annektering av Krim og militære aktiviteter i andre deler av Ukraina. Suspensjonen ble ytterligere forlenget i januar 2015. Russland har derfor trukket seg ut av arbeidet i PACE.

Som medlem av Europarådet har Russland ratifisert Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og er underlagt Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Den russiske grunnloven slår fast at EMK har forrang fremfor russisk rett. Russland er imidlertid blant de landene som har flest saker til vurdering i EMD og som har høyest prosent ikke-implementerte dommer.

Flere dommer mot Russland i senere år har fått russiske talsmenn til å uttale seg mer og mer negativt om EMD. Alexei Pushkov, formann i Dumaens utenrikskomite og leder av Russlands delegasjon til PACE, antydet i fjor at Russland muligens burde tre ut av Europarådet.

I av desember 2015 vedtok Russland en lov som gir nasjonale myndigheter anledning til å be Forfatningsdomstolen om å vurdere hvorvidt beslutninger fattet av overnasjonale domstoler er i strid med landets grunnlov og – dersom så er tilfelle – tillatelse til å sette disse til side.

Den nye loven blir av mange oppfattet delvis som en reaksjon på den såkalte Yukos-dommen (2014), delvis som et resultat av at Russland mener at dommer fra EMD blir stadig mer politisert. Russland ble dømt til å betale 2 millioner euro i kompensasjon til aksjeholdere i Yukos, som ble oppløst og delvis overtatt av russiske myndigheter i 2003.

Den russiske Forfatningsdomstolen anvendte for første gang den nye loven i april 2016, da den konkluderte med at EMDs dom i Anchugov and Gladkov v. Russia (2013) ikke er forenelig med Russlands grunnlov.

På denne mini-konferansen tar vi for oss bakgrunnen for den russiske loven. Videre retter vi søkelyset mot noen av de russiske sakene som er blitt brakt inn for EMD. Og sist, men ikke minst, presenterer vi nylig innsamlede data som belyser de oppfatningene folk flest og russiske eliter har av EMD.

Sentrale spørsmål er:

  • Er loven fra 2015 i strid med artikkel 15 (4) i den russiske grunnloven som slår fast at regler i internasjonale traktater går foran nasjonal rett? Er den i strid med EMK artikkel 46 (1) som forplikter de landene som har ratifisert EMK til å følge de beslutningene som fattes av EMD? Strider den mot Wien-konvensjonen (artikkel 27)?
  • Hva kjennetegner de russiske sakene som blir behandlet i EMD?
  • Deler den russiske befolkningen og russiske eliter de holdningene russiske myndigheter har gitt uttrykk for vis-a-vis EMD?
  • Hvilken betydning vil den nye russiske loven få for Russlands forhold til Europarådet og EMD i tiden fremover?

Program

Program, seminaret foregår på engelsk

09:00 Opening of the Conference by Tone Fløtten, Director, Fafo.

09:10 Maxim Timofeev, Associate Professor, European Humanities University,
Vilnius: The Russian Non-Implementation Law: Its Roots and Repercussions

09:40 Coffee break

09:50 Sergei Golubok, Attorney, DoubleBridgeLaw, St. Petersburg:
Russian Cases before the European Court of Human Rights: Systemic Problems
and belated Solutions

10:20 Coffee break

10:30 Åse B. Grødeland, Senior Researcher, Fafo & Professor Leslie T. Holmes,
University of Melbourne: Friend or Foe?: Russian Public and Elite Perceptions of the European Court of Human Rights

11:00 Coffee break

11:10 Panel Discussion: The Russian Federation and the European Court of
Human Rights: An Uncertain Future?

13:00 End of conference v/Professor Stein Evju, Institute of Private Law, University of Oslo

12:00 Lunch

The conference will be chaired by Professor Stein Evju, Institute of Private Law. Evju is former ad-hoc judge for Norway to the ECtHR. He was a member of the European Committee of Social Rights (Strasbourg) from 1996 to 2008 and President of the Committee from 2001 to 2003.

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Stein Evju

Institutt for privatrett, UiO

Sergey Golubok

DoubleBridgeLaw, St. Petersburg

Leslie T. Holmes

University of Melbourne

Maxim Timofeev

European Humanities University, Vilnius

Tone Fløtten

Fafo

Åse Berit Grødeland

Fafo

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Stein Evju

Institutt for privatrett, UiO

Sergey Golubok

DoubleBridgeLaw, St. Petersburg

Leslie T. Holmes

University of Melbourne

Maxim Timofeev

European Humanities University, Vilnius

Tone Fløtten

Fafo

Åse Berit Grødeland

Fafo

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Stein Evju

Sergey Golubok

Leslie T. Holmes

Maxim Timofeev

Tone Fløtten

Åse Berit Grødeland

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Forholdet mellom Russland og Europarådet har de siste årene vært anstrengt. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) suspenderte i april 2014 Russlands stemmerett som følge av Russlands annektering av Krim og militære aktiviteter i andre deler av Ukraina. Suspensjonen ble ytterligere forlenget i januar 2015. Russland har derfor trukket seg ut av arbeidet i PACE.

Stein Evju

Sergey Golubok

Leslie T. Holmes

Maxim Timofeev

Tone Fløtten

Åse Berit Grødeland

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Stein Evju

Sergey Golubok

Leslie T. Holmes

Maxim Timofeev

Tone Fløtten

Åse Berit Grødeland

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Forholdet mellom Russland og Europarådet har de siste årene vært anstrengt. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) suspenderte i april 2014 Russlands stemmerett som følge av Russlands annektering av Krim og militære aktiviteter i andre deler av Ukraina. Suspensjonen ble ytterligere forlenget i januar 2015. Russland har derfor trukket seg ut av arbeidet i PACE.

Stein Evju

Sergey Golubok

Leslie T. Holmes

Maxim Timofeev

Tone Fløtten

Åse Berit Grødeland

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Stein Evju

Sergey Golubok

Leslie T. Holmes

Maxim Timofeev

Tone Fløtten

Åse Berit Grødeland

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Forholdet mellom Russland og Europarådet har de siste årene vært anstrengt. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) suspenderte i april 2014 Russlands stemmerett som følge av Russlands annektering av Krim og militære aktiviteter i andre deler av Ukraina. Suspensjonen ble ytterligere forlenget i januar 2015. Russland har derfor trukket seg ut av arbeidet i PACE.

Stein Evju

Sergey Golubok

Leslie T. Holmes

Maxim Timofeev

Tone Fløtten

Åse Berit Grødeland

Mini-konferanse på Fafo

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

I auditoriet i Annekset

30. mai

kl. 09:00–

12:00

30. mai

kl. 09:00–

12:00

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

Mini-konferanse på Fafo
I auditoriet i annekset

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

Mini-konferanse på Fafo

Stein Evju

Sergey Golubok

Leslie T. Holmes

Maxim Timofeev

Tone Fløtten

Åse Berit Grødeland