Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlansering

Offentlig sektor i den digitale skyen

torsdag 3. september 2020

kl. 09:00–10:15

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester?

Fafos nye undersøkelse viser at skytjenester for lagring er effektivt, men for dyrt, og at myndighetene i liten grad har drøftet spørsmål om nasjonal sikkerhet og digital autonomi. Disse og flere funn ble presentert på dette seminaret i regi av Fafo, NTL og Fagforbundet, der også et politikerpanel var invitert til diskusjon.

Scroll nedover seminarnettsiden for å finne lenker til seminarpresentasjon, ny rapport og kronikk.

Fafo har undersøkt «sourcingstrategier» for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Målet har vært å undersøke hvilke strategier offentlige virksomheter følger for anskaffelse og bruk av IKT.

Skytjenestene spiller en stadig større rolle i utviklingen av IKT og digitale tjenester. Den norske regjeringen oppfordrer statlige virksomheter til å benytte seg av skytjenester, i et marked dominert av store kommersielle aktører.

Hvilke fordeler og hvilke ulemper mener offentlige virksomheter følger med skytjenestene, og hvilke utfordringer står virksomhetene overfor?

Fafos undersøkelse viser følgende:

  • Skytjenester for lagring kan være effektive, men offentlige virksomheter mener lagring av store datamengder foreløpig er for dyrt.
  • Offentlige virksomheter frykter å bli låst til skytjenester og at allmenne tjenester ikke alltid er tilpasset det offentliges behov. Gode avtaler er derfor nødvendig.
  • Myndighetene har i liten grad drøftet forhold knyttet til nasjonal sikkerhet og digital autonomi i de offentlige dokumentene som anbefaler bruk av skytjenester, slik det blant annet er gjort i Tyskland (se faktaboks)

Fafo-rapporten som ble lansert 3. september berører altså både spørsmål knyttet til sikkerhet og nasjonal kontroll over offentlige data, og hvilken kompetanse som er nødvendig og tilgjengelig for offentlige virksomheter. 

De fire statlige virksomhetene Fafo har undersøkt er Forsvaret, Meteorologisk institutt, NAV og Universitetet i Bergen. De representerer ulike sektorer i staten, har ulike størrelse og driftsoppgaver. De fire kommunene er Oslo og Bergen – landets to største bykommuner – samt Bodø og Fauske som er en henholdsvis middels stor og liten by-kommune. Rapporten viser eksempler på hvordan IKT-tjenestene er organisert i de ulike virksomhetene og hvilke strategier disse har for bruk av skytjenester. 

Rapporten belyser spørsmål som er viktige i diskusjonen om offentlig IKT-samarbeid og utfordringene offentlige virksomheter møter i markedet for skytjenester.

Program

Velkommen ved Kristin Alsos, Fafo 

Presentasjon av ny rapport ved Åsmund Arup Seip, Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentarer ved oppdragsgiverne
Ellen Dalen, NTL og Trond Finstad, Fagforbundet 

Panelsamtale:
Masud Gharahkhani (Ap)
Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål fra salen og seere

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

 

Ny publikasjon

20752Den nye Fafo-rapporten «Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor. Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner» er forfattet av Fafo-forsker Åsmund Arup Seip.

Les sammendrag, og last ned gratis nettutgave av rapporten (pdf) 

 

 

Media

Kronikk av Fafo-forsker Åsmund Arup Seip:  Hva gjør vi med datasikkerheten? Informasjon fra offentlig sektor er interessant for utenforstående som ikke har gode hensikter. (Dagsavisen, 03.09.20)

Nyhetssak: Ny Fafo-rapport: Hvorfor kjøper vi private skytjenester for lagring av offentlige data i Norge? Forskere og statsansatte vil ha debatt (FriFagbevegelse, 03.09.20)

 

Fakta: ordforklaringer og video om den tyske statsskyen

Uttrykket «skytjenester» eller «cloud computing» brukes i dag som en samlebetegnelse på datatjenester som leveres over internett, og kan omfatte alt fra regnekraft (dataprosessering) og datalagring, til operativsystemer og programvare.

Sourcing handler om å hente ressurser fra ulike steder, og benyttes i vanlig tale om å produsere tjenester selv eller å kjøpe tjenester ute. Insourcing og outsourcing handler om å flytte tjenester inn i virksomheten eller ut av virksomheten. En sourcingstrategi kan dermed defineres som en plan for hvilke tjenester virksomheten skal produsere selv med egne ansatte, og hvilke tjenester som skal kjøpes inn fra eksterne leverandører.

Informasjonssikkerhet kan kompromitteres og offentlige eller private interesser kan krenkes på to ulike måter ved outsourcing av IKT-tjenester: data kan bli kompromittert gjennom rettslige prosesser under et annet lands jurisdiksjon, og det kan skje ved ulovlig inntrenging eller tilegnelse av informasjon – såkalt hacking.

Eksempel på beskyttelse av data for å sikre nasjonal suverenitet
heike stachI Tyskland har myndighetene valgte å etablere en egen sky: Die Bundescloud. Målet er å skape uavhengighet av eksterne leverandører. I Tyskland er digital autonomi blitt et sentralt mål i digitaliseringspolitikken.

Dr. Heike Stach i det tyske innenriksdepartementet leder en del av det store tyske IT-prosjektet. På NTLs eforvaltningskonferanse i februar 2020 holdt hun foredrag om Die Bundescloud. På Youtube kan du se et 7 minutters utdrag fra hennes foredrag (engelsk)

 

 

Temaside hos Fafo

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Digitalisering og automatisering i industrien og plattformøkonomi, også kalt delingsøkonomi, er sentrale stikkord. Fafo har flere prosjekter om fremtidens arbeidsliv. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere om disse feltene kan du finne på vår temaside Ny teknologi

 

NTL og Fagforbundet

NTLfagforbundetFafo-seminaret ble arrangert i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Fagforbundet. Begge forbundene er tilsluttet LO.

NTL organiserer ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning, og har i overkant av 50 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner, samt selvstendig næringsdrivende og frilansere. De har omlag 395 000 medlemmer.