Åsmund Arup Seip
Åsmund Arup Seip
Forskningsleder

    Utdanning:

    Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Arbeidskonflikter, lønnsforhandlinger, lønnssystemer, arbeidstid, offentlig sektor, profesjonshistorie

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Anstendige arbeidsforhold

+47 91532726
Åsmund Arup Seip
Medbestemmelse og innflytelse
Unios rolle gjennom 20 år
Fafo-rapport 2021:33
Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen
ABE-reformen og a-krim
Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?
Fafo-notat 2021:12
Fafo-rapport 2020:28
Åsmund Arup Seip
Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor
Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner
Fafo-rapport 2020:17
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Faktaflak november 2019
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater
Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-rapport 2019:13
Fafo-notat 2019:02
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip
NTLs omdømme 2018
Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip
Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
TiSA-avtalen
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Redusert arbeidstid i pleie og omsorg
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)
Fafo-rapport 2014:22
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Fafo-rapport 2013:46
Åsmund Arup Seip
Vekterstreiken 2012
Fra lønnskamp til lønnsnemnd
Fafo-rapport 2013:21
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Tidstyver i barnehagen
Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna
Fafo-rapport 2012:01
Mona Bråten (red.)
Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011
Fafo-rapport 2011:26
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2011:23
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Sirkulær migrasjon
Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland
Fafo-rapport 2010:29
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:06
Åsmund Arup Seip
Regulering av arbeidstid
Arbeidstidsordninger i statlig barnevern og jernbane
Fafo-rapport 2009:44
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip
Sykepleiernes kompetanse
Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon
Fafo-rapport 2009:36
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Tidstyvene
En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon
Fafo-rapport 2009:23
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025
Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling. Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo
Fafo-rapport 2009:08
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Åsmund Arup Seip
Lederlønn i kommunal sektor
Praksis og erfaringer fra lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3
Fafo-rapport 2008:08
Åsmund Arup Seip
IKT i staten
Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-notat 2008:22
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Åsmund Arup Seip
Jakten på kompetanse
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri
Fafo-rapport 2007:12
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10
Åsmund Arup Seip
NITO i lokale lønnsforhandlinger
Erfaringer med individorientering og tvisteløsning fra Norge og Sverige
Fafo-rapport 520
Åsmund Arup Seip
Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden
Fafo-rapport 507
Åsmund Arup Seip
Med ekspedisjonssjefen som motpart
Framtidig organisering og forhandling i departementene. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:07
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning
Erfaringer fra nordeuropeiske land
Fafo-rapport 422
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Aspekter ved arbeidskamp
Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år, Del II: Arbeidskamp i helsevesenet
Fafo-rapport 398
Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i Staten
Lønn som personalpolitisk verktøy
Fafo-rapport 397
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor
Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i 2000
Fafo-rapport 361
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Etter- og videreutdanning i staten
En studie av ti statlige virksomheter
Fafo-rapport 268
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Rigid og fleksibel
En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus
Fafo-rapport 250
Åsmund Arup Seip
Rett til å forhandle
En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 – 1965. Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 243
Fafo-rapport 229
Åsmund Arup Seip
Utvikling av lønnssystemer
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:11
Åsmund Arup Seip
13 dager i streik
Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996
Fafo-rapport 203
Åsmund Arup Seip
Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:13
Åsmund Arup Seip
Lektorene
Profesjon, organisasjon og politikk 1890-1980
Fafo-rapport 108
Åsmund Arup Seip
Personalpolitikk for eldre arbeidstakere
Utviklingstrekk og muligheter. Forprosjektnotat
Fafo-notat 808

Åsmund Arup Seip

Hvem skal forhandle lønn med lærerne?
Kommunale lærere på statens lønnsregulativ 1948–2004
Utdanningsforskning | 2020 | Nettutgave

Åsmund Arup Seip

The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway | 2018

I: Engelstad, Fredrik, Holst, Cathrine, and Aakvaag, Gunnar C. (eds.) Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model

Åsmund Arup Seip

Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge
Arbeidsrett | 2018

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway
European Journal of Industrial Relations | 2017 | Government employers in Sweden, Denmark and Norway

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år | 2016 | Last ned nettugave

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur
Tidsskrift for velferdsforsking | 2014

Torgeir Aarvaag Stokke and Åsmund Arup Seip

Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared
Journal of Industrial Relations | 2008

Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre?
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2003

Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken
Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur
Historisk Tidsskrift | 1999

Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1992

Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt | 2016

Åsmund Arup Seip

Tariffoppgjøret 2014
arbeidslivet.no | 2014 | Tariffoppgjøret 2014

Åsmund Arup Seip

Streik for knapper og glansbilder
LO- | 2012

Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip

Streikens utvikling over tid | 2002

Åsmund Arup Seip

Lokal lønnspolitikk i Vestfold | 2002

Åsmund Arup Seip

Profesjonskampen tapt | 1992

Åsmund Arup Seip

Et nytt syn på staten
Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver | 1999

Åsmund Arup Seip

Work migration and labour market regulations in the Nordic countries | 2014 Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries

Åsmund Arup Seip

De vanskelige barna
Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945 | 2003

  • Fullførte prosjekter

  • Fullførte prosjekter

  • Prosjektledelse: Tove Midtsundstad
  • Prosjektledelse: Jon M. Hippe
  • Fullførte prosjekter

  • Fullførte prosjekter