Skip to main content

Fafo breakfast

How are refugees selected for resettlement?

tirsdag 20. september 2022

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvordan velges kvoteflyktninger? Kvoteflyktningeordningen skal bidra til å håndtere dagens flyktningkrise. Men kun et mindretall av dagens flyktninger gjenbosettes i et trygt tredjeland. Og de velges ut basert på såkalte sårbarhetskriterier. Hva legges det da vekt på – og er systemet rettferdig?

Seminaret ble holdt på engelsk.

I 2020 var nesten 26 millioner mennesker på flukt rundt om i verden. De fleste befant seg i et land som grenser til hjemlandet. Utvalgte sårbare flyktninger får tilbud om permanent bosetting til et trygt annet land i det globale nord, deriblant i Norge. Det kalles gjenbosetting, og vi kaller dem kvoteflyktninger.

Mindre enn én prosent av verdens flyktninger blir gjenbosatt årlig. I den forbindelse er det naturlig å undersøke hvilke mekanismer som fører til at noen blir valgt ut, mens andre blir igjen. Sårbarhet er ett av flere utvalgskriterier, som har fått stor politisk kraft både internasjonalt og nasjonalt. Hvilken rolle har «sårbarhet» i utvalgsprosessen?

På dette seminaret belyste vi kvoteflyktningeordningen og begrepet «sårbarhet», og debatterte følgende spørsmål:

  • Hvordan gjenspeiles sårbarhet i politiske diskurser og retningslinjer? Og hvordan blir disse omsatt i praksis?
  • Hvordan utvikles kriterier og kategorier for utvalg av kvoteflyktninger i politikk for gjenbosetting?
  • Hvilke kategorier for sårbarhet brukes? Og hvordan påvirker dette utvelgelsen av hvilke flyktninger som gjenbosettes
  • Hvordan kan man rettferdig vurdere sårbarhet blant menn, kvinner og barn på flukt når disse har forskjellige behov og ressurser?
  • Bør vi revidere sårbarhetskriteriene for gjenbosetting?
  • Er kvoteflyktningeordningen en bærekraftig løsning for å håndtere dagens flyktningproblem?

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo 

Introduksjon til tema ved møteleder Nerina Weiss, forsker, Fafo

Innledninger ved

Dr. Kamel Doraï: The construction of vulnerability. The case of Iraqi Christian refugees resettlement from Lebanon after 2003

Dr. Leonardo Schiocchet: Palestinian refugees in Brazil between nations and humanitarian tutelage

Dr. Adele Garnier og Dr. Ingunn Bjørkhaug: The shifting geopolitics of vulnerability. Is the protection of skilled Afghan women a turning point in resettlement? Presentasjon (pdf)

Dr. Brigitte Suter: Resettled refugees’ integration process in Sweden and the role of bonding and bridging social ties.
Presentasjon (pdf)

Spørsmål fra salen og seere

Prosjekt

Seminaret er en del av prosjektet Kvoteflyktningeordningens fremtid: et nytt blikk på sårbarhet. Det er et internasjonalt prosjekt med forskere fra Norge, Sverige, Frankrike, Hellas og England. Oppdragsgiver er Norges forskningsråd.