Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke

Aspekter ved arbeidskamp

Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år, Del II: Arbeidskamp i helsevesenet

  • Fafo-rapport 398
  • Fafo-rapport 398

Arbeidskamp er i Norge langt på vei synonymt med streik, og det er streiker i forbindelse med tariffrevisjoner som er gjenstand for analyse i denne rapporten. Tidsperspektivet dekker de siste 20–30 årene. Første del av rapporten drøfter om det har skjedd vesentlige endringer i forløp og utfall blant mer omfattende tariffmessige streiker. Dette omfatter plassoppsigelsens form og omfang, arbeid under konflikt (dispensasjoner), streikenes formål og bruk av tvungen lønnsnemnd. I del II ser vi spesielt på streiker i helsevesenet, og går nærmere inn på Helsetilsynets rolle i forhold til partene samt den rollen dispensasjonssøknader etter hvert har fått i disse streikene.

  • Published: 27. February 2002
  • Ordering ID: 398
Last ned publikasjonen

Fafo researchers