Staff
Åsmund Arup Seip
Research director

    Academic background:

    Dr. philos. in History, University of Oslo


Area of work:

Labour relations and labour market; Collective barganing and agreements; Labour mobility


Research areas:

Collective agreements | Labour migration | Wage formation | Decent Work

+47 91532726
Åsmund Arup Seip
Medbestemmelse og innflytelse
Unios rolle gjennom 20 år
Fafo-rapport 2021:33
Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen
ABE-reformen og a-krim
Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?
Fafo-notat 2021:12
Fafo-rapport 2020:28
Åsmund Arup Seip
Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor
Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner
Fafo-rapport 2020:17
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Faktaflak november 2019
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater
Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-rapport 2019:13
Fafo-notat 2019:02
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip
NTLs omdømme 2018
Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip
Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
TiSA-avtalen
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Redusert arbeidstid i pleie og omsorg
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)
Fafo-rapport 2014:22
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Fafo-rapport 2013:46
Åsmund Arup Seip
Vekterstreiken 2012
Fra lønnskamp til lønnsnemnd
Fafo-rapport 2013:21
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Tidstyver i barnehagen
Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna
Fafo-rapport 2012:01
Mona Bråten (red.)
Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011
Fafo-rapport 2011:26
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2011:23
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Sirkulær migrasjon
Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland
Fafo-rapport 2010:29
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:06
Åsmund Arup Seip
Regulering av arbeidstid
Arbeidstidsordninger i statlig barnevern og jernbane
Fafo-rapport 2009:44
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip
Sykepleiernes kompetanse
Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon
Fafo-rapport 2009:36
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Tidstyvene
En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon
Fafo-rapport 2009:23
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025
Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling. Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo
Fafo-rapport 2009:08
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Åsmund Arup Seip
Lederlønn i kommunal sektor
Praksis og erfaringer fra lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3
Fafo-rapport 2008:08
Åsmund Arup Seip
IKT i staten
Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-notat 2008:22
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Åsmund Arup Seip
Jakten på kompetanse
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri
Fafo-rapport 2007:12
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10
Åsmund Arup Seip
NITO i lokale lønnsforhandlinger
Erfaringer med individorientering og tvisteløsning fra Norge og Sverige
Fafo-rapport 520
Åsmund Arup Seip
Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden
Fafo-rapport 507
Åsmund Arup Seip
Med ekspedisjonssjefen som motpart
Framtidig organisering og forhandling i departementene. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:07
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning
Erfaringer fra nordeuropeiske land
Fafo-rapport 422
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Aspekter ved arbeidskamp
Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år, Del II: Arbeidskamp i helsevesenet
Fafo-rapport 398
Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i Staten
Lønn som personalpolitisk verktøy
Fafo-rapport 397
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor
Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i 2000
Fafo-rapport 361
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Etter- og videreutdanning i staten
En studie av ti statlige virksomheter
Fafo-rapport 268
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Rigid og fleksibel
En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus
Fafo-rapport 250
Åsmund Arup Seip
Rett til å forhandle
En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 – 1965. Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 243
Fafo-rapport 229
Åsmund Arup Seip
Utvikling av lønnssystemer
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:11
Åsmund Arup Seip
13 dager i streik
Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996
Fafo-rapport 203
Åsmund Arup Seip
Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:13
Åsmund Arup Seip
Lektorene
Profesjon, organisasjon og politikk 1890-1980
Fafo-rapport 108
Åsmund Arup Seip
Personalpolitikk for eldre arbeidstakere
Utviklingstrekk og muligheter. Forprosjektnotat
Fafo-notat 808

Åsmund Arup Seip

Hvem skal forhandle lønn med lærerne?
Kommunale lærere på statens lønnsregulativ 1948–2004
Utdanningsforskning | 2020 | Nettutgave

Åsmund Arup Seip

Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge
Arbeidsrett | 2018

Åsmund Arup Seip

The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway | 2018

I: Engelstad, Fredrik, Holst, Cathrine, and Aakvaag, Gunnar C. (eds.) Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway
European Journal of Industrial Relations | 2017 | Government employers in Sweden, Denmark and Norway

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år | 2016 | Last ned nettugave

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur
Tidsskrift for velferdsforsking | 2014

Torgeir Aarvaag Stokke and Åsmund Arup Seip

Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared
Journal of Industrial Relations | 2008

Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre?
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2003

Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken
Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur
Historisk Tidsskrift | 1999

Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"
Tidsskrift for samfunnsforskning | 1992

Other publications

  • Project management: Tove Midtsundstad
  • Project management: Jon M. Hippe
  • Completed projects