Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård

Evaluering av varslerbestemmelsene

  • Fafo-rapport 2014:05
  • Fafo-rapport 2014:05

Varsling er å si fra om noe man oppfatter som kritikkverdig, til noen som har mulighet til å gjøre noe med det. Det kan være alvorlige kritikkverdige forhold som rammer brukere eller kunder, som skader miljøet, eller praksiser som er med på å undergrave demokratiske ordninger, som korrupsjon.

Lista kan gjøres lang. For samfunnet, for virksomhetene, for brukere, kunder og arbeidstakere er det viktig at det kritikkverdige forholdet blir varslet og håndtert på en skikkelig måte.

Ved inngangen til 2007 trådte nye lovbestemmelser om varsling i kraft i arbeidsmiljøloven. Drøye sju år etter har vi sett nærmere på hvordan disse praktiseres i et utvalg norske virksomheter. Hovedinntrykket blant våre informanter er at det har blitt tryggere å varsle. Varslingsrutiner på arbeidsplassen er viktig og bør bli et krav i loven. Videre viser våre undersøkelser at muligheten tilå varsle anonymt bør understrekes i loven og at varslerens krav på sikkerhet bør understrekes ytterligere.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 20352