Skip to main content
  • Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad

Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

  • Fafo-rapport 417
  • Fafo-rapport 417

Mandatet for prosjektet det rapporteres fra her har vært å oppsummere og vurdere resultatene fra FoU-prosjekter som kan være relevante i forbindelse med en evaluering av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Ettersom få av disse prosjektene er gjennomført som effektevalueringer, er det vanskelig å konkludere entydig med hensyn til hvilke samlede resultater som kan forventes av IA-avtalen på lengre sikt. Til tross for usikkerheten knyttet til tiltakseffekter, mener vi det er grunnlag for å si at IA-avtalen så langt har stimulert til økt oppmerksomhet rundt sammenhengen mellom trekk ved arbeidslivet og utstøtingsmekanismer – og at IA-avtalen har bidratt til å heve bevisstheten rundt hva som kan fremme et mer inkluderende arbeidsliv. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å vurdere i hvilken grad oppmerksomheten rundt inkluderende arbeidsliv vil kunne manifestere seg i mer aktiv og inkluderende fastholdelses- eller rekrutteringspolitikk på virksomhetsnivå.

  • Published: 15. February 2003
  • Ordering ID: 417
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Department of Labour and Administration