Skip to main content
  • Heidi Gautun og Arne Grønningsæter

Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?

Prosjekt nevrologisk rehabilitering

  • Fafo-rapport 403
  • Fafo-rapport 403

Akershus universitetssykehus har gjennomført et treårig prosjekt for å bedre samarbeidet mellom sykehuset og to forsøkskommuner, Ullensaker og Rælingen. Prosjektet har vært finansiert av Sosial- og helsedepartementet, og Forskningsstiftelsen Fafo har fått i oppdrag å sluttevaluere prosjektet.

Evalueringen bygger på intervjuer og spørreskjemaundersøkelser blant ansatte i sykehuset og i kommunene, samt intervjuer med pasienter. Hovedinntrykket som sluttevalueringen gir, er at prosjektet har klart å få til mye. Prosjektet har bidratt til en prosess med å bedre samarbeidet mellom nivåer og faggrupper om pasienter. De kompetansehevende tiltakene har påvirket samarbeidet til å utvikle seg i en positiv retning, men ansatte i de to linjene står fortsatt overfor store utfordringer. Erfaringer og praksis fra prosjektet kan med fordel overføres til andre sykehus og kommuner.

  • Published: 4. March 2002
  • Ordering ID: 403
Last ned publikasjonen

Fafo researchers