Skip to main content
  • Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås

Levekår og livskvalitet blant hivpositive

  • Fafo-rapport 402
  • Fafo-rapport 402

Ved utgangen av 2001 levde det anslagsvis 1500–1600 mennesker i Norge som vet de er hivpositive. Denne rapporten handler om deres levekår. Sentrale spørsmål i undersøkelsen har vært deres materielle og sosiale levekår, hva som preger hivpositive kvinners og menns helse og livssituasjon, forskjeller mellom ulike grupper av hivpositive, samt i hvilken grad hivpositive opplever at hjelpeapparatet er tilpasset deres helse og livssituasjon. Rapporten tar for seg hovedtemaene materielle levekår, forholdet til andre og forholdet til helse og offentlige tjenester.

Undersøkelsen er ment å skulle være et kunnskapsbidrag til organisasjoner og helsemyndigheter. Den er foretatt på oppdrag fra Helsedepartementet og Pluss-LMA. Deler av midlene er fra stiftelsen Helse og rehabilitering.

  • Published: 3. March 2002
  • Ordering ID: 402
Last ned publikasjonen

Fafo researchers