Skip to main content
  • Mona Bråten og Kristine Nergaard

Kvinner i fagbevegelsen 2008

Representasjon i LO og forbundene

  • Fafo-rapport 2008:15
  • Fafo-rapport 2008:15

Tema for denne rapporten er kvinners representasjon i verv og posisjoner i LO og i LOs medlemsforbund. Undersøkelsen er en oppfølging av to tidligere rapporter fra 1997 og 2004. Følgende forhold er kartlagt:
• Hvor mange kvinner finner vi i ulike verv og posisjoner?
• Har kvinner styrket sin representasjon siden forrige kartlegging, som hadde tall fra 2003?
• Er det posisjoner som fortsatt er dominert av menn?
• Hvordan er kvinners representasjon i kvinnedominerte forbund sammenlignet med forbund der det store flertallet av medlemmene er menn?
Gjennomgangen av antall kvinner i ulike verv og posisjoner er supplert med kvalitative intervjuer i ti forbund. Vi har blant annet sett på hvilke erfaringer forbundene har med å rekruttere kvinner til verv og posisjoner på ulike nivåer i egen organisasjon, og på hvordan forbundene legger forholdene til rette for å lette rekrutteringen av kvinner. I tillegg har vi sett på de samme forbundenes eksterne likestillingsarbeid. Hvordan defineres likestilling, og hva vurderer forbundene som de viktigste områdene for sitt likestillingsarbeid? Hvilke forskjeller er det mellom kvinnedominerte og mannsdominerte forbund i måten de arbeider med likestilling på?

  • Published: 17. February 2008
  • Ordering ID: 20057