Skip to main content
  • Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg

Ny norsk standard?

Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø

  • Fafo-rapport 107
  • Fafo-rapport 107
Standardisering er et område som er like viktig som det er oversett. Europeisk integrasjon og avvikling av tekniske handelshindringer har stor betydning for norsk regulering, styring og organisering.

I den norske debatten rundt EF-tilpasning og EØS-forhandlinger hersker det store uklarheter om hvorvidt vi i tilpasningen til EF, kan opprettholde norsk standard for ivaretakelse av helse, sikkerhet og miljø og hva denne norske standarden refererer til. Forholdet mellom EFs felles regelverk og Cassis de Dijon-prinsippet (om gjensidig godkjennelse av produkter) - og betydningen for norske interesser - er også uavklart. En sentral, men ofte oversett, innfallsvinkel er den nasjonale og internasjonale standardiseringsvirksomheten.

Tema for denne rapporten er standardisering av produktkrav i forbindelse med ivaretakelse av sikkerhet, helse og miljø. Siktemålet er først og fremst å gi et omriss av hvordan standardiseringsarbeidet er organisert og på hvilke måter dette arbeidet kan utfordre norsk regulering og organisering av helse, sikkerhet og miljøinteresser. Et nøkkelspørsmål i rapporten er i hvilken grad norske aktører deltar og kan påvirke virksomheten.
  • Published: 6. January 1991
  • Ordering ID: 107