Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Sosiale ordninger under press

En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter

  • Fafo-rapport 401
  • Fafo-rapport 401

I løpet av det siste tiåret har en rekke statlige virksomheter blitt fristilt med etterfølgende utskillelse og delprivatisering. Omstillingene har i de fleste tilfeller medført endringer for de ansatte. Ikke bare har de tillitsvalgte fått nye partsrelasjoner og et nytt avtaleverk å forholde seg til. Omstillingen innebærer i mange tilfeller også endringer i lønns- og arbeidsvilkårene. Vi har spurt:

Hvordan slår fristilling og privatisering ut for ulike typer av ansatte – taper eller vinner de på omstillingen?

Helt konkret har vi beskrevet hvilke endringer som kan følge av fristilling og privatisering samlet og for ulike grupper av arbeidstakere og virksomheter, og antydet hvilke forhold som synes å ha vært utslagsgivende for de endringene vi observerer. Et av prosjektets mål er å bidra til å illustrere det handlingsrom som eventuelt måtte finnes for fagbevegelsen på denne arenaen.

Konklusjonene baserer seg på informasjon samlet inn gjennom intervju med arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i fire NAVO-virksomheter, samt et utvalg tillitsvalgte i aktuelle forbund og i LO Stat. I tillegg har vi innhentet informasjon og analysert opplysninger fra skriftlige kilder som selskapenes årsrapporter og sentrale deler av det gjeldende lov- og avtaleverket.

  • Published: 2. March 2002
  • Ordering ID: 401
Last ned publikasjonen

Fafo researchers