Skip to main content
  • Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn

Her vil jeg bo!

Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

  • Fafo-rapport 512
  • Fafo-rapport 512

Kommunene står overfor ulike utfordringer med tanke på å møte eldres boligbehov. For å ha mulighet til å kunne svare på og diskutere utfordringer i bolig- og eldrepolitikk, må derfor et lokalt perspektiv inkluderes i undersøkelser om eldres boligbehov. I denne rapporten setter vi søkelys på forskjeller i boligønsker mellom beboerne i fire lokalområder. Undersøkelsen baserer seg på spørreskjema til et representativt utvalg av 50-, 60- og 70-åringer i tre kommuner og en bydel i Oslo. Følgende spørsmål drøftes i rapporten:
• Hvilke flytteplaner har utvalgene?
• I hvilke livssituasjoner kan de tenke seg å flytte?
• Hvor kan de tenke seg å flytte?
• Hvilken boligtype og eieform ønsker de?
• Hvilke boligkvaliteter ønsker de?
• Hvilken kunnskap har de om boligtilbudet til eldre i kommunen?
• Hvilket syn har de på hvordan det offentlige og private boligtilbudet er tilpasset hjelpetrengende eldre?
• Hvor vil de henvende seg for å få hjelp til å skaffe en bolig?
• Hvilket syn har de på ansvarsforhold ved boligframskaffelsen til hjelpetrengende eldre?

  • Published: 5. February 2006
  • Ordering ID: 512
Last ned publikasjonen