Skip to main content
  • Geir Veland og Tove Midtsundstad

Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning

  • Fafo-rapport 526
  • Fafo-rapport 526

Den nye folketrygden skal tre i kraft fra 2010. Stortinget vedtok hoved-prinsippene i mai 2005, mens selve opptjeningsmodellen vedtas høsten 2006. Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra 1. mai 2006 innebærer i tillegg at alle yrkesaktive som oppfyller kravene til medlemskap, vil omfattes av en tjenestepensjonsordning fra dette tidspunktet. Samlet medfører dette store endringer i framtidig pensjonsutbetaling for dagens yrkesaktive. Særlig vil tjenestepensjonsordningenes betydning øke. Et hovedtema i rapporten er derfor hva tjenestepensjonsordningene inntektsmessig vil kunne bety for dagens yrkesaktive når de blir pensjonister. Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:
• Hvordan er dekningsgraden og fordelingen av ulike tjenestepensjonsordninger i dag?
• Hvor mye vil tjenestepensjonene kunne bety inntektsmessig
for dagens yrkesaktive?
• Hvor stor er sannsynlig pensjonsformue for dagens yrkesaktive
når de blir pensjonister?
De aktuariske beregningene gjøres for et definert utvalg idealtypiske arbeids-takergrupper med utgangspunkt i blant annet inntektsdata fra Arbeidskraft-undersøkelsen 2003, samt data om faktisk fordeling av eksisterende tjeneste-pensjonsordninger og antatt dekningsgrad for OTP.

  • Published: 19. February 2006
  • Ordering ID: 526
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeidsdepartementet