Aktive prosjekter

Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019

I samarbeid med forskere fra HIOA skal Fafo evaluere matematikkeksamen i 10. trinn.

Flere forhold settes under lupen i prosjektet. For den enkelte elev er kvaliteten på en eksamen avhengig av at prøven måler de ferdighetene som skal måles, og at det sikres likebehandling mellom kandidatene. I tillegg er det av stor betydning at det er samsvar mellom hva man har lært i løpet av skoleåret og det som gjøres til gjenstand for prøve. I et større perspektiv må eksamen både være, og oppleves å være, rettferdig fra år til år for å ha legitimitet som vurdering av elevenes sluttkompetanse i faget, og for å inngå som en del av vurderingen av kvaliteten i opplæringen. Det siste peker mot en pågående debatt om kvalitet i norsk skole. Ikke minst er mange opptatt av hvordan elevens prestasjoner i matematikk kan og bør forbedres. Et sentralt tema i denne debatten er hva den grunnleggende ferdigheten å lese i matematikk innebærer, og hvordan det både aktualiserer etter- og videreutdanning av lærere og samtidig utfordrer elevene.

Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Kaja Reegård

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

mars 2017
januar 2019

Fafo-rapport 2018:36
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Fafo-rapport 2017:36
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017