Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019

Prosjektleder

Jon Rogstad

Forskere

Kaja Reegård

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
mars 2017
januar 2019

I samarbeid med forskere fra HIOA skal Fafo evaluere matematikkeksamen i 10. trinn.

Flere forhold settes under lupen i prosjektet. For den enkelte elev er kvaliteten på en eksamen avhengig av at prøven måler de ferdighetene som skal måles, og at det sikres likebehandling mellom kandidatene. I tillegg er det av stor betydning at det er samsvar mellom hva man har lært i løpet av skoleåret og det som gjøres til gjenstand for prøve. I et større perspektiv må eksamen både være, og oppleves å være, rettferdig fra år til år for å ha legitimitet som vurdering av elevenes sluttkompetanse i faget, og for å inngå som en del av vurderingen av kvaliteten i opplæringen. Det siste peker mot en pågående debatt om kvalitet i norsk skole. Ikke minst er mange opptatt av hvordan elevens prestasjoner i matematikk kan og bør forbedres. Et sentralt tema i denne debatten er hva den grunnleggende ferdigheten å lese i matematikk innebærer, og hvordan det både aktualiserer etter- og videreutdanning av lærere og samtidig utfordrer elevene.

Fafo-rapport 2018:36
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Fafo-rapport 2017:36
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017