Gjennomføring og frafall

Frafall fra videregående opplæring er blant de store politiske bekymringene i det moderne Norge. For den enkelte kobles manglende dokumentert kompetanse til utenforskap og levekårsutfordringer. På samfunnsnivå utfordrer frafall idealer om individenes bidrag til effektivitet og verdiskaping.

Frafall ble for alvor tematisert med Reform 94. Siden den gang har ulike regjeringer lansert forskjellige reformer med sikte på å redusere omfanget. Andelen frafalne har imidlertid holdt seg påfallende stabilt gjennom hele perioden. I dag er det nær én av fire som ikke har fullført og bestått videregående skole i løpet av fem år, som er definisjonen på frafall. Særlig har gutter med innvandrerbakgrunn på yrkesfag høy risiko for å droppe ut av skolen. Samtidig synes konsekvensene, i form av yrkesdeltakelse, å være mindre for menn enn for kvinner.

Frafall tematiseres i mange av Fafos prosjekter. Flere av studiene har tatt utgangspunkt i de unge, og tematisert hva i læringsprosessen de opplever at gir dem mening, mestring og motivasjon. Dette perspektivet aktualiserer betydningen av fleksible læringsarenaer og livsmestring på den ene siden, og reformer, reguleringer og nye læreplaner, på den andre.

Gjennomføring og frafall

Kontakt

Forskere

Forsker
Forsker (permisjon)
Forsker
Forsker
Jon Rogstad
From zero to hero
Om fleksible læringsarenaer, frafall og veien tilbake
Fafo-rapport 2021:06
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På like vilkår?
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Livsmestring med Flyt
Erfaringer fra to pilotkommuner
Fafo-notat 2019:22
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Tove Midtsundstad
Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?
Status tre år etter avsluttet grunnskole
Fafo-notat 2000:14
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Følge opp – eller forfølge?
Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
Fafo-rapport 263
Marit Egge
Ungdomsgarantien
Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien
Fafo-rapport 259
Marit Egge
Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten
Samtaleintervjuer med 16 ungdommer
Fafo-rapport 241
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Underveis – men mot hva?
En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995
Fafo-notat 1995:07

Hyggen, Christer, Lidija Kolouh-Söderlund, Terje Olsen & Jenny Tägtström

Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries | 2018 | Les mer om boka / Read more at Edwar Elgar

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell | 2015

I: Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Journal of Socioeconomics | 2009 | Les mer / Read more

T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?
Spesialpedagogikk | 2000 | Les mer/Read more

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis? | 1999 Videregående skole - ved en skilleveg

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje? | 1996

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet | 2017 | Last ned / Download

Jon Rogstad

IDOL-generasjonen | 2015

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge? | 1999

Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A.

Læringsmiljø og gjennomføring | 2015

I: Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport | Nettutgave

Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I.

På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid | 2014

I: Høst, H. (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen | Nettutgave

Olsen, O. J. og Reegård, K.

Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp | 2013

I: Høst, H. (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen | Nettutgave

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Hvem snakker med de frafalne? | 2013 | Les kronikken hos Aftenposten