Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The future of vocational education

Fafo er samarbeidspartner i et komparativt nordisk forskningsprosjekt som omfatter Danmark, Finland, Norge og Sveige. Prosjektet ledes av Christian Helms-Jørgensen ved Roskilde universitet. Formålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om sterke og svake sider ved ulike nasjonale modeller for yrkesrettet opplæring. Prosjektet er finansiert av NordForsk under Nordisk ministerråd.

 

Publisering


Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

NordForsk


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

juni 2013
desember 2016
81992