Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd

Fafo-rapport 2013:12
ISBN 978-82-7422-990-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-991-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013, 102 s kr. 252,- Ordrenr: 20302

Hovedrapport (pdf 804 kB) * Dokumentasjonsrapport (pdf 845 kB)

Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor. Hovedformålet har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer som har betydning for henholdsvis å gå av tidlig, trappe gradvis ned eller fortsette i arbeid på fulltid etter fylte 62 år. Rapporten baserer seg på data fra en surveyundersøkelse blant 1201 personer født i 1943, 1946 og 1949. Alle i utvalget var yrkesaktive som 55-åringer, og de ble intervjuet i august–oktober 2012, da de var mellom 62 og 69 år gamle, og enten pensjonerte eller yrkesaktive.

252,00 kr
252,00 kr

Ordrenummer:

20302