Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
En kartlegging av status og utfordringer

Fafo-rapport 2011:29
ISBN 978-82-7422-835-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-836-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 95 s kr. 195,- Ordrenr: 20220

Nettutgave

(pdf 536kb)

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ble tatt inn som en egen paragraf i arbeidsmiljøloven i 2005, etter forslag fra Arbeidslivslovutvalget. Hensikten med opplæringsplikten var å tydeliggjøre forventningene om at virksomhetens øverste leder skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. Hensikten med rapporten har vært todelt:
• Å kartlegge eksisterende kurs-/opplæringstilbud for arbeidsgiver på arbeidsmiljø- / HMS-området.
• Å analysere og gi en vurdering av tilstanden for opplæring av arbeidsgiver innen HMS ut fra funnene i kartleggingen.

195,00 kr

195,00 kr

Ordrenummer:

20220